Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu Internetowego DYNKS z dnia 16.11.2018 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka Prywatności ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. Marta Osowiecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DYNKS Marta Osowiecka pod adresem: ul. Lelechowska 12 lok. 16, 02-351 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7010873503, REGON 381515000
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: dynks@dynks.eu


2. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu IP komputera, NIP, danych zbieranych przez Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel oraz innych danych koniecznych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę. Charakter usług świadczonych przez Sprzedawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę, w szczególności uniemożliwi założenie Konta oraz wykonanie Umowy Sprzedaży.
 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną, realizacji Umów Sprzedaży, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie w związku z Umową Sprzedaży lub usługami świadczonymi drogą elektroniczną – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. działań marketingowych Sprzedawcy – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim, lub dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów i sposobu korzystania ze Sklepu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.
  5. w przypadku zapytań wysyłanych Sprzedawcy – w celu obsługi zapytania nadawcy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o naruszeniu przez Klienta postanowień Regulaminu lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie ze Sklepu), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.


3. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie danej usługi drogą elektroniczną (np. prowadzenia Konta), a po zakończeniu umowy lub usługi, przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych.
 2. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe Klienta będą przetwarzane do momenty wycofania zgody lub wyrażenia przez niego sprzeciwu, a następnie będą jedynie przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami podmiotu danych.
 3. Po wyżej wskazanym czasie, dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.


4. TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Sprzedawca będzie przekazywał dane do krajów trzecich, tj. Poza Europejski Obszar Gospodarczy: do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji z dnia 12 lipca 2016 r. Wprowadzającej tzw. Tarczy Prywatności (w ramach tej decyzji dane będą przekazywane wyłącznie certyfikowanym podmioty, w wyniku których podmioty te są zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych), a także do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, na mocy których podmioty, które otrzymają te dane, będą zobowiązane do ich odpowiedniego zabezpieczenia.


5. PROFILOWANIE

 1. Sprzedawca będzie również dokonywał profilowania, w celach marketingowych, badania rynku, ulepszania usług oraz Sklepu internetowego, poprzez analizę zachowań Klientów w ramach Sklepu, w celu dostosowania Sklepu do preferencji Klientów. Skutkiem takiego profilowania będzie dokonywanie automatycznej oceny jakimi Towarami może być zainteresowany Klient, w również w ramach strony internetowej Sklepu Sprzedawcy, a także wyświetlanie spersonalizowanych reklam Towarów. Jednocześnie skutkiem profilowania dokonywanego przez Sprzedawcę nie będzie podejmowanie wobec Klienta decyzji wywołujących wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływające.
 2. Klient może w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciwko takiemu profilowaniu wysyłając e-mail na adres dynks@dynks.eu


6. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży następującym podmiotom: firmie hostingowej utrzymującej Sklep, firmie świadczącej usługi księgowe na rzecz Sprzedawcy, firmie zapewniającej usługi poczty elektronicznej, dostawcy systemu płatności, kancelarii prawnej oraz firmie realizującej przesyłki kurierskie.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Każdy podmiot, któremu Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Klienta, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.


7. PRAWA KLIENTÓW W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Każdy Klient ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Sprzedawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę na temat Klientów, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Sprzedawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Sprzedawcę do organu nadzorczego (h) uzyskania kopii danych lub informacji o miejscu udostępnienia danych.
 2. Powyższe prawa, z zastrzeżeniem złożenia skargi na Sprzedawcę do organu nadzorczego, Klient może wykonywać pisząc na adres administratora dynks@dynks.eu


8. INNE DANE

 1. Sklep Internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem Internetowym. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.


9. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Sprzedawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Sprzedawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów.
 3. Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.


10. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Sklepu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep Internetowy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Sprzedawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfiguracje usługi. Przede wszystkim Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu.
 7. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takich jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Sklepu Internetowego; analiz i badań oglądalności, liczby kliknięć i ścieżki poruszenia się po stronie, liczby i częstotliwości odwiedzających Sklep, prowadzenia statystyk; świadczenia usług reklamowych.
 8. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
Google Tag Manager Kontrola i zarządzanie kodami zamieszczonymi na stronie internetowej
Google Analytics Analiza ruchu i zachowań na stronie internetowej Sklepu
Facebook Pixel Analiza ruchu na stronie internetowej Sklepu oraz wyświetlanie reklam Sklepu na portalu Facebook użytkownikom portalu internetowego Facebook, którzy wykazali zainteresowanie ofertą Sklepu lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub towarami określone na podstawie odwiedzanych stron internetowych)
 1. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 16.11.2018 r.