Regulamin


Umowa o wykonanie projektu pojedynczego pomieszczenia

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.dynks.eu

Usługodawcą i właścicielem Sklepu jest Mirosław Osowiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KIM Mirosław Osowiecki pod adresem: ul. Sosnkowskiego 33, 02-495 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5221918408, REGON 011804520

Kontakt i sposób porozumiewania się z między Usługodawcą a Klientem:

 • mailowo: dynks.architektura@gmail.com
 • listownie: ul. Sosnkowskiego 33, 02-495 Warszawa
 • telefonicznie: +48691468016 (czynny w Dni Robocze od godz. 09:00 do godz. 15.00)
DEFINICJE
Czas Realizacji Zamówienia czas, w którym Usługa jest realizowana
Dni Robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej)
Klient podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usług Sklepu lub zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta lub o Kliencie i dokumentacja związana z jego Zamówieniami
Koszyk usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia
Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem www.dynks.eu/polityka-prywatnosci/
Regulamin (Umowa O Wykonanie Prac Projektowych ) niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. Umowa O Wykonanie Prac Projektowych (utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego), zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu
Rejestracja usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy

(Sklep)

serwis internetowy dostępny pod adresem www.dynks.eu, z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Usługi
Usługi kompleksowe projekty wnętrz łazienki, toalety, salonu, kuchni, pokoju dla dziecka, sypialni lub projekt szafy – dostępne w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot Umowy o wykonanie prac projektowych;
Uwierzytelnienie zewnętrzna usługa umożliwiająca założenie i uzyskanie dostępu do Konta, np. poprzez portale mediów społecznościowych jak np.: Facebook lub Google
Zamówienie oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy.
 2. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. Osoba, która nie zapoznała się z Regulaminem, nie może korzystać ze Sklepu.
 3. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
 5. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari; z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920×1080 pikseli.
 6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu.


2.KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, Konta Klienta oraz Koszyka.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszej części Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji.
 4. Klient dokonuje Rejestracji za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego w Sklepie lub za pośrednictwem Uwierzytelnienia. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz utrzymywać je w takim stanie przez cały okres posiadania Konta. Zamiast wypełnienia formularza Klient może dokonać Uwierzytelnienia.
 5. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta lub z chwilą dokonania Uwierzytelnienia, zostaje między Klientem a Usługodawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę.
 7. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Zamiast wprowadzania hasła Klient może dokonać Uwierzytelnienia.
 8. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.


3.DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy.
 2. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 3. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.


4. ZAMÓWIENIE I UMOWA

 1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem Rejestracji i logowania.
 2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Usług do Koszyka. Skuteczne dodanie Usługi powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Usług na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, również z poziomu Koszyka.
 3. Po potwierdzeniu wyboru Usług, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia sposób płatności, dane do dostawy, a także dane kontaktowe lub potwierdza je po zalogowaniu się na Konto. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 5. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili rozpoczęcia realizacji Usługi, poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt z Usługodawcą.
 6. Składając Zamówienie, Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy,  następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę.
 7. Warunkiem zawieszającym zawarcie Umowy jest (a) uiszczenie płatności przez Klienta, (b) brak błędu w Sklepie dotyczącego ceny Towaru. Jeżeli Klient uiścił płatność, a nie został spełniony warunek zawieszający dotyczący błędu, płatność jest nienależna i Usługodawca zwróci ją Klientowi niezwłocznie od jej zaksięgowania na rachunku bankowym, nie później jednak niż w terminie jednego dnia roboczego.
 8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.
 9. Czas Realizacji Zamówienia, wynosi do 15 (piętnaście) Dni Roboczych, nie wliczając czasu Klienta na zgłaszanie uwag do Zamówienia.
 10. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności elektronicznej za pośrednictwem internetowego systemu płatności – po potwierdzeniu otrzymanym przez Usługodawcę od operatora płatności oraz po osobistym ustaleniu terminu rozpoczęcia realizacji pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Kontakt w sprawie ustalenia terminu realizacji zamówienia odbędzie się do 2(dwa) Dni Roboczych po potwierdzeniu otrzymanym przez Usługodawcę od operatora płatności.


5. HARMONOGRAM PRACY NAD PROJEKTEM

 1. Kontakt w sprawie ustalenia terminu realizacji zamówienia odbędzie się do 2(dwa) Dni Roboczych po potwierdzeniu otrzymanym przez Usługodawcę od operatora płatności.
 2. Strony ustalają wspólnie termin rozpoczęcia prac nad projektem.
 3. Klient niniejszą Umową zobowiązany jest do przesłania Usługodawcy zdjęć oraz rzutu projektowanego pomieszczenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi do przygotowania projektu wymiarami.
 4. Na podstawie szkicowych rysunków rzutu Klienta Usługodawca przygotuje dokument: rzut z liniami wymiarowymi do uzupełnienia wymiarów przez klienta.
 5. Usługodawca udzieli Klientowi wszelkich niezbędnych wskazówek do wykonania poprawnych pomiarów.
 6. Czas Realizacji Zamówienia zaczyna naliczać się od dnia, w którym Klient dostarczy Usługodawcy uzupełniony o wymiary rysunek rzutu projektowanego pomieszczenia.
 7. Spotkanie Online z Klientem nr. 1 – Ustalenie wymagań projektowych i preferowanej stylistyki, które zostaną spisane i będą stanowić załącznik do niniejszej umowy
 8. Etap 1: Projekt funkcjonalny pomieszczenia – 5 dni roboczych
 9. Spotkanie Online z Klientem nr. 2 – Omówienie Etapu 1 prac i zebranie uwag
 10. Etap 2: Projekt kompleksowy pomieszczenia – 5 dni roboczych
 11. Spotkanie Online z Klientem nr. 3 – Omówienie Etapu 2 prac i zebranie uwag
 12. Etap 3: Opracowanie techniczne projektu – 5 dni roboczych
 13. Spotkanie Online z Klientem nr. 4 – Omówienie Etapu 3 prac i zebranie uwag


6. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

 1. Etap 1: Projekt funkcjonalny pomieszczenia
  1. Układ funkcjonalny projektowanego pomieszczenia w dwóch wariantach – w formacie rzutu pomieszczenia
  2. Moodboard stylistyczny – propozycja
 2. Etap 2: Projekt kompleksowy pomieszczenia
  1. Projekt na Etapie 2 opracowywany jest na podstawie wybranego przez Klienta układu funkcjonalnego pomieszczenia z Etapu 1
  2. Rysunki aranżacji – w postaci rzutu
  3. Wizualizacje – min. 5
  4. Zestawienie graficzne proponowanych materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia
  5. Kosztorys do koncepcji – linki do produktów
   1. Materiały wykończeniowe (np. płytki, farby, podłogi, tapety, okładziny)
   2. Meble
   3. Lampy
   4. Kluczowe dekoracje
 3. Etap 3: Opracowanie techniczne projektu
  1. Rysunki techniczne (zakres może się zmieniać (zmniejszać) w zależności od wybranego Produktu lub potrzeb Klienta)
   1. Aranżacja
   2. Wymiary ścian
   3. Wykończenie  ścian
   4. Wykończenie podłóg
   5. Szkice projektów instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o.
   6. Rysunki techniczne projektowanych mebli na wymiar
   7. Rysunki określające lokalizację wyposażenia montowanego do ścian
  2. Spis prac remontowych/wykończeniowych do wyceny


7.WYKONANIE I PRZEKAZANIE PROJEKTU

 1. Każdy etap prac nad projektem zostanie przedstawiony Klientowi podczas spotkania online oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mail wskazany przy składaniu zamówienia przez Klienta.
 2. Po przedstawieniu Klientowi przygotowanych materiałów, Klient może przekazać Usługodawcy swoje uwagi, żądając wprowadzenia stosownych poprawek.
 3. Przy Etapie 1 i 2 możliwe są dwie serie poprawek. Przy Etapie 3 -1 seria.
 4. Jako jedną serię poprawek uznaje się listę uwag lub zastrzeżeń zebraną w ramach jednej wiadomości e-mail. Każda kolejna seria poprawek rozliczana jest według stawki 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych netto + 23% VAT za godzinę pracy nad każdą kolejną serią poprawek, z tym zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenia musi być zapłacone z góry przez Klienta przed przystąpieniem przez Usługodawcę do realizacji kolejnych poprawek.
 5. Klient powinien przekazać Usługodawcy swoje uwagi w ciągu 5 dni roboczych od przedstawienia mu przygotowanych materiałów.
 6. Uwagi nie mogą dotyczyć tych materiałów, które zostały już wcześniej przez Klienta zaakceptowane, chyba że wyrazi na to zgodę Usługodawca, która to zgoda może zostać uzależniona od zapłaty z góry dodatkowego wynagrodzenia.
 7. Uwagi nie mogą ingerować w wymagania projektowe ustalone podczas spotkania 1.  Zmiana wymagań projektowych w trakcie wykonywania projektu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem z Usługodawcą i, o ile zmiany Usługodawca uzna za istotne – dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym przez strony i płatnym przez Klienta z góry (przed uwzględnieniem przez Usługodawcę zmiany wymagań projektowych w wykonywanym projekcie).
 8. Jeżeli Klient zgłosi uwagi ingerujące w wymagania projektowe, a jednocześnie odmówi zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z niewykonanej części z zachowaniem opłaty za zrealizowane części umowy, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Stosowne oświadczenia Usługodawcy w tym zakresie mogą być składane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. W ciągu 5 dni roboczych od przekazania Usługodawcy uwag, Usługodawca wprowadzi do przygotowanych materiałów stosowne poprawki i ponownie przedstawi je Klientowi.
 10. W razie braku przekazania Usługodawcy uwag zgodnie z procedurą opisaną powyżej i jednoczesnego braku akceptacji przygotowanych materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do wstrzymania prac nad projektem, a w konsekwencji do przedłużenia terminu wykonania projektu. W takiej sytuacji, Usługodawca uprawniony będzie również do odstąpienia od umowy w niewykonanej części z zachowaniem opłaty za zrealizowane części umowy, po uprzednim wezwaniu Klienta do zgłoszenia uwag albo dokonania akceptacji z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Stosowne oświadczenia Usługodawcy w tym zakresie mogą być składane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto, Usługodawca uprawniony jest do uznania milczenia Klienta w terminie przeznaczonym na zgłaszanie poprawek jako akceptacji przedstawionych mu materiałów.


8. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Usługodawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, a w szczególności do bieżącego przesyłania dodatkowych materiałów – przede wszystkim zdjęć, tekstów, dokumentów – oraz innych informacji niezbędnych do wykonania projektu, o które poprosi go Usługodawca.
 2. Klient zobowiązuje się, że na wszelkie wiadomości ze strony Usługodawcy będzie odpowiadał w ciągu 5 dni. W razie przekroczenia tego terminu, Usługodawca uprawniony będzie do przedłużenia terminu wykonania projektu. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Usługodawcą przy powstaniu Projektu poprzez dokonywanie wspólnych uzgodnień co do funkcjonalności i wyglądu, także drogą mailową.
 3. W razie braku współdziałania lub niewystarczającego współdziałania Klienta z Usługodawcą, Usługodawca uprawniony będzie do wstrzymania prac nad projektem, a w konsekwencji do przedłużenia terminu wykonania projektu. W takiej sytuacji, Usługodawca uprawniony będzie również do odstąpienia od umowy w niewykonanej części z zachowaniem opłaty wstępnej oraz dotychczas zapłaconego Usługodawcy wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu Klienta do podjęcia współdziałania i wyznaczeniu mu odpowiedniego terminu na podjęcie współdziałania z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Stosowne oświadczenia Usługodawcy w tym zakresie mogą być składane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przy składaniu zamówienia.
 4. Ponadto, w razie braku terminowej reakcji Klienta na określone propozycje, rozwiązania, pomysły wymagające akceptacji Klienta, Usługodawca uprawniony jest poczytywać milczenie Klienta jako akceptację.
 5. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania, nierozpowszechniania lub nieudostępniania osobom trzecim odrzuconych przez Klienta pomysłów aranżacyjnych przedstawionych mu przez Usługodawcę.


9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania Projektu.
 2. Usługodawca oświadcza, że wykona Projekt w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką dzieła, informacjami i wytycznymi ze strony Klienta oraz zgodnie z wymogami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, wymogami wykorzystanych w projekcie sprzętów, urządzeń i mebli, a ponadto z uwzględnieniem wymogów PPOŻ i BHP.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy związana z umową, w szczególności odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ograniczona jest do wysokości zapłaconego Usługodawcy przez Klienta wynagrodzenia
 4. Usługodawca zobowiązuje się wykonać projekt w sposób niewadliwy.
 5. Ubezpieczenie:
  1. Usługodawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. Na żądanie Klienta Usługodawca przedstawi dowód opłacenia składek na ubezpieczenie,
  3. Ubezpieczenie musi pozostać w mocy przez cały czas trwania umowy, aż do zakończenia czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 6. Usługodawca uprawniony jest do powierzenia wykonania całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie jakichkolwiek zgód ze strony Klienta.
 7. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w dni powszednie w godzinach 9-17.


10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługodawca oświadcza, że projekt wnętrza stanowić będzie przejaw jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze (utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego) i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw, interesów lub dóbr osób trzecich.
 2. Przekazanie autorskich praw majątkowych:
  1. Z chwilą przekazania Klientowi dokumentacji technicznej projektu (Etap 3 prac), Usługodawca przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do projektu na polach eksploatacji pozwalających na wykorzystanie projektu w celu realizacji wyłącznie jednej inwestycji, na potrzeby której projekt został wykonany.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że Klient nie jest uprawniony do korzystania z projektu, dopóki nie zostanie przekazana dokumentacja techniczna. W szczególności, Klient nie jest uprawniony do korzystania z części projektu, zanim projekt nie zostanie ukończony w całości i nie zostanie Klientowi przekazana dokumentacja techniczna.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w projekcie oraz do łączenia projektu z innymi utworami. Klient może wykorzystać projekt wyłącznie w takiej postaci, w jakiej otrzymał go od Usługodawcy. Jeżeli Klient będzie chciał wprowadzić zmiany do projektu, może zlecić to Usługodawcy za dodatkowym, ustalonym przez strony wynagrodzeniem. W takiej sytuacji, uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, dotyczy również projektu uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta z projektu z naruszeniem postanowienia ust. 3 powyżej.
 5. Jeżeli Klient będzie chciał rozpowszechniać projekt, musi uzyskać na to wyraźną zgodę Usługodawcy oraz ustalić z Usługodawcą sposób oznaczenia Usługodawcy jako twórcy projektu.
 6. Klient udziela Usługodawcy zezwolenia na wykorzystywanie projektu w celu promocji świadczonych przez Usługodawcę usług, w szczególności do prezentacji projektu w portfolio Usługodawcy, na stronie internetowej Usługodawcy, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Usługodawcę (Facebook, Twitter, Behance, LinkedIN, YouTube, Vimeo i in.) i na przedstawianie projektu potencjalnym klientom Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, że przy promocji projektu nie będzie podawał danych osobowych i adresowych Klienta.


11. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i są wiążącymi i łącznymi cenami.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy; (b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal s.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu.
 3. PayPal umożliwia również płatność kartą debetową lub kredytową bez konieczności zakładania konta.
 4. Na każdą sprzedaną Usługę wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 5. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 6. Rozkład ceny Usługi na poszczególne Etapy pracy:
  1. Etap 1 – 30 % ceny całkowitej Usługi
  2. Etap 2 – 50 % ceny całkowitej Usługi
  3. Etap 3 – 20 % ceny całkowitej Usługi


12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 6. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej.


13. ZGODA NA ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI PO REZERWACJI TERMINU

 1. W związku ze specyfiką oferowanych w Sklepie Usług, mailowe potwierdzenie przez Usługodawcę i Klienta terminu rozpoczęcia realizacji usługi będzie jednoznaczne z oświadczeniem wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz oświadczeniem, że Klient został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem.


14. REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Konsument może złożyć reklamację na przykład
  1. pisemnie na adres: KIM Mirosław Osowiecki, Sosnkowskiego 33, 02-495 Warszawa
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dynks.architektura@gmail.com
 4. Reklamacja usługi, powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


15. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu, zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu).
 2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.


16. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, stosuje się do niech szczególne, następujące postanowienia:

(a) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej, oraz odpowiedzialność Usługodawca ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat,

(b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie,

(c) spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.
 2. Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się tutaj.
 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj.
 4. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu Konsumentem akcie prawnym.
 5. Polityka Prywatności znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Data wejście Regulaminu w życie: 18.01.2023r.