Regulamin


Konsultacja wnętrz online

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki podmiotu KIM Mirosław Osowiecki (NIP: 5221918408) (zwanego dalej lub „Usługodawcą”) i Klienta związane z umową o świadczenie usługi Konsultacji wnętrz on-line, zawieranej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną dynks.eu (zwaną dalej: „Portalem”), w tym zasady i tryb wykonywania przez Kupującego będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 2. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


2. DANE IDENTYFIKUJĄCE USŁUGODAWCĘ

 1. Konsultacje wnętrz online, na które można zapisać się na Portalu prowadzonym pod domeną dynks.eu, prowadzone są przez firmę KIM Mirosław Osowiecki, posiadającą numer NIP: 5221918408, REGON: 011804520.
 2. Z Usługodawcą można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres dynks.architektura@gmail.com lub wykorzystując formularz kontaktowy, a także telefonicznie, pod numerem: +48 694168016.


3. DEFINICJE

  1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  5. Konsultacja wnętrz online – usługa, świadczona przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, w wymiarze czasowym określanym przy rezerwacji, prowadzona za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online między Klientem a Usługodawcą;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin;
  7. Portal – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod domeną www.dynks.eu;
  8. Usługodawca – firma KIM, posiadająca numer NIP 5221918408.
  9. Umowa o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online – umowa o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do wsparcia przy projekcie wnętrz w wymiarze czasu wskazanym na Portalu, a Klient do uiszczenia ceny;
  10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;


4. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTACJA WNĘTRZ ONLINE. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA.

  1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online.
  2. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online należy wybrać jedną z dostępnych opcji usługi Konsultacja wnętrz online.
  3. Po wybraniu opcji usługi Konsultacja wnętrz online oraz wybraniu pożądanego dnia oraz godziny należy kliknąć „Przejdź do podsumowania”, a następnie wpisać swoje dane (Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) i kliknąć „Zapłać”, następnie „Zapłać teraz” po czym uiścić odpowiednią opłatę.
  4. Dostępna forma płatności to PayPal. PayPal umożliwia również płatność kartą debetową lub kredytową bez konieczności zakładania konta.
  5. Umowa o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi drogą korespondencji e-mail przez Usługodawcę potwierdzenia rezerwacji terminu usługi Konsultacja wnętrz online i uiszczenia opłaty.
  6. W przypadku rezerwacji terminu usługi Konsultacja wnętrz online bez uiszczenia opłaty przez Klienta Usługodawca prześle Klientowi numer rachunku bankowego do uiszczenia opłaty za Konsultacja wnętrz online na adres e-mail wskazany podczas rezerwacji terminu usługi Konsultacja wnętrz online.
  7. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia usługi Konsultacja wnętrz online, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online podmiotom trzecim.
  8. Domyślnie usługę Konsultacji wnętrz online świadczy Marta Osowiecka, chyba, że przy rezerwacji wybranej opcji usługi Konsultacja wnętrz online będzie napisane inaczej.
  9. Umowa o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi Konsultacja wnętrz online, co oznacza, że Klient rezerwując nowy termin usługi Konsultacja wnętrz online i uiszczając cenę zmierza do zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online.
  10. Usługodawca korzysta do rezerwacji terminów usługi Konsultacja wnętrz online oraz realizacji Umowy o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online z rozwiązań informatycznych oferowanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z koniecznością powierzenia im przetwarzania Twoich danych.
  11. Konsultacja wnętrz online odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Klienta i potwierdzonym przez Usługodawcę.
  12. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online będzie porozumiewał się z Klientem drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji usługi Konsultacja wnętrz online lub telefonicznie pod numerem wskazanym przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji usługi Konsultacja wnętrz online.
  13. Konsultacja wnętrz online prowadzona jest online – za pośrednictwem aplikacji Google Meet lub innej aplikacji dostępnej online – Usługodawca przesyła Klientowi wszelkie niezbędne informacji do skorzystania z aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas usługi Konsultacja wnętrz online, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Klienta.
  14. Konsultacja wnętrz online zostanie wykonana przez Usługodawcę z należytą starannością w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką dzieła, informacjami i wytycznymi ze strony Klienta oraz zgodnie z wymogami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej


5. USŁUGA KONSULTACJI WNĘTRZ ONLINE - NA CZYM POLEGA

 1. Celem usługi Konsultacji wnętrz online jest pomoc Klientowi przez Usługodawcę w kwestiach związanych z architekturą wnętrz np.
  1. Pomoc w wyborze mieszkania do zakupu/na wynajem na podstawie przedstawionych przez Klienta wariantów
  2. Pomoc w poprawie funkcjonalności mieszkania/pomieszczenia
  3. Pomoc w doborze dodatków wnętrzarskich
  4. Porady techniczne w zakresie urządzania wnętrz
  5. Porady organizacyjne w zakresie wykańczania i remontów wnętrz
  6. I in.
 2. W celu możliwości świadczenia przez Usługodawcę najwyższej jakości Usług Klient proszony jest, po uiszczeniu opłaty za rezerwację, o przesłanie krótkiej wiadomości mailowej na adres: architektura@gmail.com z opisaniem tematu, jaki chce omówić oraz załączenie zdjęcia lub rysunki, które mogą być pomocne. Przesłanie wiadomości nie jest obligatoryjne, jednak znacznie ułatwi współpracę. Przekazanie informacji możliwe jest również poprzez formularz, który zostanie Klientowi wyświetlony po uiszczeniu opłaty za Konsultację wnętrz online.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta. Niedostarczenie bądź niepełne dostarczenie dokumentów przez Klienta pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej usługi Konsultacji wnętrz online.


6. ŁĄCZNA CENA

 1. Cena za świadczenie danej usługi Konsultacja wnętrz online jest uwidoczniona na Portalu i zawiera wszelkie należne cła i podatki.
 2. Złożenie przez Klienta dodatkowych zapytań po zakończeniu Usługi będzie traktowane jako zlecenie wykonania odrębnej usługi Konsultacji wnętrz online
 3. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi Konsultacja wnętrz online ponosi koszt dostępu do sieci Internet.
 4. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu usługi Konsultacja wnętrz online.


7. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online.
 2. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 3. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.
 4. Niezbędne informacje znajdziesz również w Klauzuli informacyjnej dotyczącej usługi Konsultacja wnętrz online.


8. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy i realizacji umowy o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online

 1. Do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail),
  2. klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript,


9. ZMIANA TERMINU

Możliwość zmiany terminu Konsultacji Wnętrz Online

 1. Klient ma możliwości zmiany terminu Konsultacji Wnętrz Online do 24 godzin przed umówionym termin.
 2. Wniosek o zmianę terminu może zostać złożony:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dynks.architektura@gmail.com
  • telefonicznie lub smsowo na numer: +48694168016
 3. Przy wybraniu formy tekstowej wystarczy napisanie komunikatu „ZMIANA TERMINU”.
 4. Po otrzymaniu wniosku o zmianę terminu Konsultacji Wnętrz Online Usługodawca podejmie próbę skontaktowania się z Klientem maksymalnie następnego dnia roboczego w celu ustalenia nowego terminu.
 5. Klient może zaproponować swój termin sprawdzając uprzednio jego dostępność na stronie rezerwacji Konsultacji Wnętrz Online


10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy:

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.
 2. Odstąpienia od umowy można dokonać do 24 godzin przed umówionym terminem Konsultacji Wnętrz Online.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dynks.architektura@gmail.com
  • poprzez przycisk „Anuluj rezerwację” znajdujący się na dole maila potwierdzającego rezerwację otrzymanego przez Klienta
 5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.


11. STOSOWANA PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Konsument może złożyć reklamację na przykład:
  1. pisemnie na adres: KIM Mirosław Osowiecki, Sosnkowskiego 33, 04-295 Warszawa
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dynks.architektura@gmail.com
 4. Reklamacja usługi Konsultacji wnętrz online, powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługi Konsultacji wnętrz online, Usługodawca wykona ponownie Usługę, nie pobierając dodatkowej opłaty


12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU.

 1. Umowa o świadczenie usługi Konsultacja wnętrz online zawierana jest w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług
 3. Konsultacja wnętrz online z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  • konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  • zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  • zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
  • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • zmiany warunków korzystania ze Strony, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 5. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu Konsultacji wnętrz online jest zamknięty.
 6. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
 7. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem: https://dynks.eu/pl/regulamin-konsultacji-wnetrz-online/ w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 8. Niniejszy Regulamin Konsultacji wnętrz online obowiązuje od dnia 18.01.2023 r. na Portalu i może ulec zmianom, które będą wchodziły w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie.


14. KONTAKT

W przypadku pytań lub skarg dotyczących Portalu, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

KIM Mirosław Osowiecki
Sosnkowskiego33, 02-495 Warszawa
NIP: 5221918408
e-mail: dynks.architektura@gmail.com
telefon: +48 694168016

Niniejszy Regulamin Konsultacji Wnętrz Online wchodzi w życie z dniem 18.01.2023 r.