Polityka Prywatności

Korzystanie ze strony internetowej www.dynks.eu oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Polityka Prywatności ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.dynks.eu
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail dynks.architektura@gmail.com
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.


2. DEFINICJE

„Administrator” – Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Mirosław Osowiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KIM Mirosław Osowiecki pod adresem: ul. Sosnkowskiego 33, 02-495 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5221918408, REGON 011804520

Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać mailowo przez adres e-mail: dynks.architektura@gmail.com

„Dane osobowe” – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym –jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika -IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii

„Polityka Prywatności” – niniejsza Polityka prywatności

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej

„Strona” – strona internetowa prowadzona przez Administratora znajdująca się pod adresem www.dynks.eu


3. FORMULARZE

Administrator stosuje trzy rodzaje formularza w ramach Strony:

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Formularz ofertowy projekt wnętrz – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem w sprawie przygotowania oferty na projekt wnętrza w wybranych przez Użytkownika wariantach.
 3. Formularz zakres konsultacji – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem w sprawie oczekiwanego przez Użytkownika zakresu konsultacji.


4. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu IP komputera, NIP, danych zbieranych przez Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel oraz innych danych koniecznych w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. działań marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim, lub dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania ze Strony, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.
  4. w przypadku zapytań wysyłanych Administratorowi – w celu obsługi zapytania nadawcy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z zasobów Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.


5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia przez niego sprzeciwu, a następnie będą jedynie przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami podmiotu danych.
 2. Po wyżej wskazanym czasie, dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.


6. TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Administrator będzie przekazywał dane do krajów trzecich, tj. Poza Europejski Obszar Gospodarczy: do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji z dnia 12 lipca 2016 r. Wprowadzającej tzw. Tarczy Prywatności (w ramach tej decyzji dane będą przekazywane wyłącznie certyfikowanym podmiotom, w wyniku których podmioty te są zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych), a także do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, na mocy których podmioty, które otrzymają te dane, będą zobowiązane do ich odpowiedniego zabezpieczenia.


7. PROFILOWANIE

 1. Administrator będzie dokonywał profilowania, w celach marketingowych, badania rynku, ulepszania usług oraz Strony, poprzez analizę zachowań Użytkowników w ramach Strony, w celu dostosowania Strony do preferencji Użytkowników. Skutkiem takiego profilowania będzie dokonywanie automatycznej oceny jakimi usługami może być zainteresowany Użytkownik, również w ramach Strony, a także wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Jednocześnie skutkiem profilowania dokonywanego przez Administratora nie będzie podejmowanie wobec Użytkownika decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływające.
 2. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciwko takiemu profilowaniu wysyłając e-mail na adres dynks.architektura@gmail.com


8. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji przez Administratora marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty następującym podmiotom: firmie hostingowej utrzymującej Stronę oraz firmie zapewniającej usługi poczty elektronicznej.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Każdy podmiot, któremu Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Administratora.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.


9. INNE DANE

 1. Strona może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Stroną. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.


10. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Administratora z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 3. Administrator wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Administrator wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 4. Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.


11. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Strony, Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Strony, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze Strony – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Strony są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Stronę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Administratora) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfiguracje usługi. Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Strony.
 7. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na Stronie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Strony i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takich jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Strony; analiz i badań oglądalności, liczby kliknięć i ścieżki poruszenia się po stronie, liczby i częstotliwości odwiedzających Stronę, prowadzenia statystyk; świadczenia usług reklamowych.
 8. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
Google Tag Manager Kontrola i zarządzanie kodami zamieszczonymi na Stronie
Google Analytics Analiza ruchu i zachowań na Stronie
Facebook Pixel Analiza ruchu na Stronie oraz wyświetlanie reklam Strony na portalu Facebook użytkownikom portalu internetowego Facebook, którzy wykazali zainteresowanie ofertą Strony lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub towarami określone na podstawie odwiedzanych stron internetowych)
 1. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.


12. TECHNOLOGIE

 1. W celu korzystania ze strony internetowej www.dynks.eu niezbędne jest posiadanie:
  1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
  2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
  3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszelkie materiały (oprócz osobno wskazanych na Stronie), w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne na Stronie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych na Stronie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Administratora.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 18.01.2023 r.