About me

The simple projects are the most difficult to create. Especially the ones which when finished seem to have it all without needless complexity. It takes hours and hours of efforts and research to create a practical and minimalistic projects. I believe it is worth the effort though and I believe that those project will continue to amaze for the years to come.

The projects that interest me are the ones without needless decorations, the ones that form a subtle composition with simplicity and elegance.
I create DYNKS because I would like to share what I believe design should stand for. I would like to spark the discussion over what beauty means in today’s world.

I am an architect focused mainly on the project’s functionality. This is why the construction and materials are so vital to my designs. While designing I always think about the potential users first. I care about their needs and always take into consideration the possible ways in which my works can be used. I would love if you could give your own meaning to the items I create. This is my final goal – each purse to be different while remaining the same.

I decided to create limited series to be able to deal with each product individually. It means a lot to me if the items I produce stay with you for years. I hope this to become the reality.

Marta

DYNKS-MartaOsowiecka copy

Najtrudniejsze do stworzenia projekty to te, które, gdy są już gotowe, wydają się proste i tą prostotą potrafią zachwycić. Często kryją się za nimi długie godziny prób i poszukiwań, które wieńczy minimalistyczny i praktyczny przedmiot. Wierzę, że właśnie takie formy są najpiękniejsze.
Najbardziej doceniam projekty, którym nie potrzebne są ozdobniki, te, których kompozycja jest na tyle kompletna, że odjęcie lub dodanie jakiegoś elementu by ją zaburzyło.

Tworzę DYNKS, bo chciałabym dzielić się z Wami tym, co dla mnie w projektowaniu ważne i wspólnie zastanawiać się nad tym, w którą stronę powinno się rozwijać.

Na co dzień zajmuję się architekturą, co sprawia, że w projektowaniu kieruję się głównie funkcjonalnością, przykładam dużą wagę do konstrukcji i materiałów. Cały czas, zastanawiając się nad projektem wyobrażam sobie przyszłego użytkownika, jego potrzeby, sytuacje w jakich może się znajdować. Staram się tworzyć przedmioty, które dopasują się do Was, którym chciałabym, żebyście to Wy nadali znaczenia. Ta sama torebka dla każdego z Was będzie czymś zupełnie innym.
Tworzę limitowane serie, żeby móc zająć się każdym produktem indywidualnie. Ważne, by ulubione przedmioty służyły latami, bo tak trudno jest się z nimi rozstać.
Wierzę, że rzeczy, które tu kupicie zostaną z Wami na długo.

Marta

DYNKS-MartaOsowiecka copy
 1. These regulations constitute the basis for providing the newsletter service by Marta Osowiecka running a business under the name DYNKS Marta Osowiecka, ul. Lelechowska 12/16, 02-351 Warsaw, based on an entry into the Central Register and Information on Economic Activity, tax identification number: 7010873503, REGON: 381515000.Contact:
  -mail: dynks@dynks.eu
  -listing: ul. Lelechowska 12 lok 16, 02-51 Warsaw
  – by phone: +48691468016 (open on Business Days from 9:00 to 15:00)
  (hereinafter referred to as “Administrator”).
 2. Newsletter service consists of delivering saved users (hereafter referred to as “Users”), via e-mail, to the User’s address provided as part of the registration procedure, information on new products and services in the Administrator’s offer (hereinafter: “Newsletter” ).
 3. The Newsletter service is provided via the Administrator’s website www.dynks.eu (hereinafter referred to as “Website”).
 4. The Newsletter service is provided free of charge for an indefinite period.
 5. Registration and use of the Newsletter service:
  1. Registration to the Newsletter service is synonymous with the User’s acceptance of these regulations and the privacy policy (hereinafter referred to as “Privacy Policy”).
  2. To register for the Newsletter service:
   1. Provide an e-mail address in the registration form available on the Website
   2. Accept the Newsletter Regulations and the Privacy PolicY
   3. Check the “send” box.
   4. Confirm the willingness to register by clicking the “save me” link, which was sent by e-mail to the address given in the form.
 6. The basis for the processing of your data is a contract for the provision of a free newsletter service – art. 6 par. 1 lit. b) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on protection data).
 7. The administrator of your personal data is DYNKS Marta Osowiecka, ul. Lelechowska 12/16, 02-351 Warsaw, based on an entry into the Central Register and Information on Economic Activity, tax identification number: 7010873503, REGON: 381515000.
 8. Your personal data will be processed until you receive a request to end your newsletter subscription. Your personal data will also be deleted if the Administrator decides to terminate the newsletter.
 9. You have the right to:
  1. obtain information on data processing,
  2. correcting incorrect data or supplementing incomplete data,
  3. deletion or limitation of data processing
  4. data transfer – by receiving data from the administrator a format enabling their transfer to a selected third party,
  5. submission of a complaint to the supervisory body President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw – if it is determined that the data is being processed contrary to the law.
 10. The User may unsubscribe from the Newsletter service at any time without giving a reason. Such a request can be reported to the Administrator:
  1. via e-mail to the following address: dynks@dynks.eu
  2. in writing to the address DYNKS Marta Osowiecka, ul. Lelechowska 12/16, 02-351 Warsaw.
  3. by clicking on the “unsubscribe” link placed in the footer of each Newsletter.
 11. All requests, questions and requests related to the processing of personal data should be directed to dynks@dynks.euThe Newsletter Regulations come into force on November 16, 2018.
 1.  Niniejszy regulamin stanowi podstawę do świadczenia usługi newslettera przez Martę Osowiecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DYNKS Marta Osowiecka, ul. Lelechowska 12/16, 02-351 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:7010873503, REGON: 381515000.Kontakt:
  -mailowo: dynks@dynks.eu
  -listownie: ul. Lelechowska 12 lok 16, 02-51 Warszawa
  -telefonicznie: +48691468016 (czynny w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 15.00)
  (dalej jako: „Administrator”).
 2. Usługa newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom (dalej jako: „Użytkownicy”), za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, informacji o nowych produktach i usługach w ofercie Administratora (dalej jako: „Newsletter”).
 3. Usługa Newslettera świadczona jest za pośrednictwem strony internetowej Administratora www.dynks.eu (dalej jako: „Strona Internetowa”).
 4. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Rejestracja i korzystanie z usługi Newslettera
  1. Rejestracja do usługi Newslettera jest jednoznaczna z akceptacją przez Użytkownika niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności (dalej jako: „Polityka Prywatności”).
  2. W celu rejestracji do usługi Newslettera należy:
   1. Podać adres e-mail w formularzu rejestracyjnym dostępny na Stronie Internetowej
   2. Zaakceptować Regulamin Newslettera oraz Politykę Prywatności
   3. Zaznaczyć pole “wyślij”.
   4. Potwierdzić chęć rejestracji kliknięciem linka “zapisz mnie”, który wysłany mailem na adres podany w formularzu.
 6. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Administratorem Państwa danych osobowych jest DYNKS Marta Osowiecka, ul. Lelechowska 12/16, 02-351 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:7010873503, REGON: 381515000.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.
 9. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych
  2. skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  4. przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  5.  złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 10. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie można zgłosić Administratorowi:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dynks@dynks.eu
  2. pisemnie na adres DYNKS Marta Osowiecka, ul. Lelechowska 12/16, 02-351 Warszawa.
  3. klikając na link “ wypisz” umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres dynks@dynks.eu
 12. Regulamin Newslettera wchodzi w życie: 16.11.2018r.

   

This Privacy Policy constitutes a supplement to the Terms and Conditions of the DYNKS Online Store dated 16.11.2018. (Terms and Conditions). Definitions of the terms used in this Privacy Policy were included in the Terms and Conditions. The provisions of the Terms and Conditions are applied accordingly.

The Privacy Policy is for information purposes and serves satisfaction of information obligations imposed on the personal data controller under the GDPR, i.e. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

1. PERSONAL DATA
 1. The Controller of Customers’ personal data is the Seller, i.e. Marta Osowiecka, pursuing a business activity under the business name DYNKS Marta Osowiecka, address: ul. Lelechowska 12 lok. 16, 02-351 Warsaw, on the basis of an entry in the Central Registration and Information on Business (CEIDG), Tax Identification Number NIP: 7010873503, National Business Registry Number REGON 381515000
 2. You may contact the Personal Data Controller in particular via e-mail at dynks@dynks.eu.


2. PURPOSE AND SCOPE OF DATA PROCESSING

 1. The purpose and scope of processed personal data are determined by the scope of data completed by the Customer and sent to the Seller means of a relevant form. Processing Customer’s personal data may pertain to his/her e-mail address, first and last name, address, phone number, computer IP address, Tax Identification Number NIP, data collected by Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel and other data necessary for provision of services by the Seller. Due to the nature of services provided by the Seller, they cannot be provided anonymously.
 2. Providing personal data is voluntary, but as a result of lack of consent to process the personal data marked as obligatory the Seller will be prevented from performing the services and agreements, in particular it will prevent creation of an Account and performance of Sales Agreements.
 3. Personal data of Customers are processed for the following purposes:
  1. implementation of legal provisions—the legal basis is the statutory authorisation to process data necessary to act in line with the law (Article 6.1(c) of the GDPR);
  2. provision of services by electronic means, performance of Sales Agreements, consideration of filed complaints and other activities indicated in the Terms and Conditions in connection with a Sales Agreement or services provided by electronic means—the legal basis is the statutory authorization to process data which are necessary to perform an agreement if the data subject is a party to such agreement, or if it is essential for undertaking certain actions prior to conclusion of an agreement upon request of the data subject (Article 6.1(b) of the GDPR);
  3. marketing actions of the Seller—the legal basis is a legitimate interest of the Data Controller (Article 6.1.(f) of the GDPR), which involves direct marketing or voluntary consent of the Customer (Article 6.1(a) of the GDPR);
  4. analytical and statistical purposes—the legal basis is a legitimate interest of the Data Controller (Article 6.1.(f) of the GDPR), which involves conducting analyses of Customers’ activity and manner in which they use the Store as well as their preferences, for the purpose of improving the used functionalities.
  5. in the case of queries sent to the Seller—for the purpose of handling sender’s query—the legal basis is the necessity for performance of an agreement for provision of a service (Article 6.1(b) of the GDPR).
 4. If the Seller is advised that the Customer infringes the provisions of the Terms and Conditions or applicable provisions of law (unauthorized use of the Store), then the Seller may process the personal data of the Customer in the scope required for establishing his/her liability.


3. DATA PROCESSING TIME

 1. Customer’s personal data are processed for the time of performance of a Sales Agreement or agreement for provision of a relevant service by electronic means (e.g. operation of the Account), and upon termination of the agreement or service, for the period of limitations of civil law claims and tax receivables.
 2. In the case of marketing actions, Customer’s personal data will be processed until the Customer withdraws the consent or raises an objection, and thereafter they will be stored only for the purpose of defence against any possible claim of the data subject.
 3. Upon the lapse of the above mentioned time, personal data will be deleted, unless their processing is necessary under another legal basis.


4. TRANSMISSION OF PERSONAL DATA TO THIRD COUNTRIES

 1. The Seller will transfer data to third countries, i.e. beyond the European Economic Area: to the United States on the basis of the Commission Implementing Decision of 12 July 2016 introducing the so-called Privacy Shield (under this decision data will be transferred only to certified entities, as a result of which those entities are obliged to appropriately secure personal data), and to other countries, only on the basis of standard contractual clauses under which the entities which will receive those data are obliged to appropriately secure them.


5. PROFILING

 1. The Seller will also carry out profiling for the purposes of marketing, market research, improving services and Online Store, by analysing Customers’ behaviour in the Store, in order to adjust the Store to Customers’ preferences. Such profiling will result in automatic assessment of Products the Customer may be interested in, also within the frames of the website of the Seller’s Store, as well as display of personalised advertisements of Products. At the same time, profiling carried out by the Seller will not result in making decisions against the Customer with a legal or similarly significant effect on the Customer.
 2. The Customer may raise an objection against such profiling at any time by sending an e-mail to dynks@dynks.eu


6. RECIPIENTS OF DATA

 1. Personal data of Customers may be transferred for processing only for the purpose of performance of agreements for provision of services by electronic means by the Seller and Sales Agreements to the following entities: a hosting company maintaining the Store, a company providing accounting services to the Seller, a company providing e-mail services, the provider of a payment system, a legal firm and a courier mail company,
 2. Personal data collected by the Seller may also be disclosed to: competent state bodies upon their request on the basis of relevant provisions of law, or other persons and entities—in the cases prescribed in the provisions of law.
 3. Each entity to which the Seller transfers Customers’ personal data for processing on the basis of a personal data transfer agreement (“Transfer Agreement”) guarantees an adequate level of security and confidentiality of the processing of personal data. The entity processing Customer’s personal data on the basis of the Transfer Agreement may process Customer’s personal data through another entity only upon prior written consent of the Seller.
 4. Disclosing personal data to unauthorized entities under this Privacy Policy may take place only upon prior consent of the Customer to whom such data refer.


7. CUSTOMER RIGHTS RELATED TO DATA PROCESSING

 1. Each Customer has the right to: (a) delete the collected personal data referring to him/her both from the system belonging to the Seller as well as from bases of entities which have co-operated with the Seller, (b) restrict the processing of data, (c) portability of the personal data collected by the Seller and referring to Customers, in this to receive them in a structured form, (d) request the Seller to enable him/her access to his/her personal data and to rectify them, (e) object to processing, (f) withdraw the consent towards the Seller at any time without affecting the legality of processing carried out on the basis of the consent before it is withdrawn, (g) lodge a complaint about the Seller to the supervisory authority, (h) obtain copies of data or information on the place where data are made available.
 2. Except for filing a complaint on the Seller with the supervisory authority, the Customer may exercise the foregoing rights by sending an e-mail to the controller’s address: dynks@dynks.eu.


8. OTHER DATA

 1. The Online Store may store http enquiries, therefore files containing web server logs may store certain data, including the IP address of the computer sending the enquiry, the name of Customer’s station–identification through the http protocol, if possible, the date and system time of registration in the Store and receipt of the enquiry, the number of bytes sent by the server, the URL address of a site visited by the Customer before if the Customer has entered the Store through a link, details of the Customer’s browser, information on errors occurring by realization of the http transaction. Web server logs may be collected as material for the purposes of proper administration of the Online Store. Only persons authorized to administer the IT system have access to data. Files containing web server logs may be analyzed for the purposes of preparing statistics concerning traffic in the Store and occurring errors. Summary of such details does not identify the Customer.


9. SECURITY

 1. The Seller applies technological and organizational means in order to secure the processing of personal data corresponding to the threats and category of data to be secured, in particular, through technical and organizational means the Seller secures data against being published to unauthorized persons, taken over by an unauthorized person, processed in violation of the law and changed, lost, damaged or destroyed; among others the SSL (Secure Socket Layer) certificates are applied. The set of collected Customers’ personal data is stored on a secured server; moreover, the data are secured by Seller’s internal procedures related to the processing of personal data and information security policy.
 2. The Seller has also implemented appropriate technical and organizational means, such as pseudonymisation, designed to effectively enforce the data protection principles, such as data minimisation, and for the purpose of providing the processing with necessary safeguards, so as to meet the GDPR requirements and protect the rights of data subjects. The Seller implements all necessary technical measures as specified in Articles 25, 30, 32-34, 35–39 of the GDPR, providing for enhanced protection and security of the processing of Customers’ personal data.
 3. At the same time the Seller states that using the Internet and services provided by electronic means may pose specific teleinformatic threats, such as: presence and operation of worms, spyware or malware software, including viruses, as well as possibility of being exposed to cracking or phishing (fishing passwords) and other. In order to obtain detailed and professional information related to security in the Internet, the Seller recommends taking advice from entities specializing in such IT services.


10. COOKIES

 1. For the purposes of a correct operation of the Store, the Seller uses cookie support technology. Cookies are packages of information stored on a Customer’s device through the Online Store, usually containing information corresponding to the intended use of a particular file, by means of which the Customer uses the Online Store—these are usually: address of the Internet service, date of publishing, lifetime of a cookie, unique number and additional information corresponding to the intended use of a particular file.
 2. The Seller uses two types of cookies: session cookies, which are permanently deleted upon the closing of the session of the Customer’s browser, and permanent cookies, which remain on the Customer’s device after closing the session until they are deleted.
 3. It is not possible to identify the Customer on the basis of cookie files, whether session or permanent. The cookie mechanism prevents collection of any personal data.
 4. Cookies used in the Store are safe for the Customer’s device, in particular they prevent viruses or other software from breaking into to the device.
 5. Files generated directly by the Online Store may not be read by other Internet services. Third-party cookies (i.e. cookies provided by associates of the Seller) may be read by an external server.
 6. The Customer may individually change the cookie settings at any time, stating the conditions of their storage, through the Internet browser settings or configuration of the service. First and foremost, the Client may disable storing cookies on his/her device in accordance with the instructions of the browser producer, but this may disable certain parts of or the entire operation of the Store.
 7. The Seller uses own cookies for the following purposes: authenticating the Customer in the Store and preserving Customer’s session; configuring the Store and adjusting the content of pages to Customer’s preferences, such as: recognizing Customer’s device, remembering settings set up by the Customer; ensuring security of data and use of the Online Store; analyses and researches of views, number of clicks and paths taken, number and frequency of visits in the Store, maintaining statistics; providing advertising services.
 8. The Seller uses third-party cookies for the following purposes:
Tool: Purpose of storing:
Google Analytics Control and management of codes placed on the website
Facebook Analytics Traffic and behaviour analysis on the Online Store’s website
Facebook Pixel Traffic analysis on the Online Store’s website and displaying Online Store’s ads on Facebook to Facebook users who have shown interest in the offer of the Online Store or who have certain common factors (such as interest in certain themes of Goods defined on the basis of visited websites)
 1. Details concerning cookies support are available in the settings of the browser used by the Customer.

This Privacy Policy shall come into effect as of 16.11.2018.

Goods can be returned without providing a reason within 14 from the date stated on the receipt of your order, in accordance with the procedure laid out in the regulations.

Please send the goods you want to return to the following address: DYNKS Marta Osowiecka, Lelechowska 12/16, 02-351 Warsaw.
Please remember that the returned goods must remain undamaged, with original tags, receipt and return form.

The cost of the returned goods and shipments are guaranteed to be returned within one day. The cost of return shipment are covered by customer.

Returns do not apply to products made on an individual order.

These Terms and Conditions establish the rules governing the use of the Internet Store run by the Seller at www.dynks.eu.

The Seller and the owner of the Store is Marta Osowiecka, pursuing a business activity under the business name DYNKS Marta Osowiecka, address: ul. Lelechowska 12 lok. 16, 02-351 Warsaw, on the basis of an entry in the Central Registration and Information on Business (CEIDG), Tax Identification Number NIP: 7010873503, National Business Registry Number REGON 381515000.

Contact and mode of communication between the Seller and Customer:

 • via e-mail: dynks@dynks.eu
 • via mail: ul. Lelechowska 12 lok 16, 02-51 Warsaw
 • via phone: +48 691 468 016 (on Business Days from 9.00 a.m. to 3.00 p.m.)
DEFINITIONS

 

Account a service provided by electronic means; a modifiable element of the Store, created upon completion of the Registration procedure by the Customer, in which information of and on the Customer and documentation related to his/her Orders are stored
Authorisation a third-party service which enables creation of and access to the Account, e.g. through social networks such as, to name a few: Facebook or Google
Business Days days of the week from Monday to Friday (except for statutory holidays in the Republic of Poland)
Cart a service provided by electronic means; a form constituting an integral part of the Store shopping system, in which the Customer indicates and confirms the object and terms and conditions of an Order
Consumer a natural person performing a legal transaction which is not directly related to the business or professional activity of such person, with the entrepreneur
Customer an entity with full capacity to perform acts in law using the services provided by the Store or concluding a Sales Agreement with the Seller
Online Store

(Store)

a website available at www.dynks.eu, through which the Customer may in particular place an Order for available Products
Order a declaration of Customer’s intent which directly results in conclusion of a Sales Agreement, stating relevant conditions of the Agreement, filed by means of the Cart function; Orders may be placed by electronic means through the Store’s sale system, 24 h a day, 7 days a week, 365 days a year, with a proviso that they are processed on Business Days from 9.00 a.m. to 3.00 p.m.
Order Processing Time time, in which an order is picked and then released to a carrier in order to deliver the Product to the address indicated by the Customer; The Order Processing Time does not cover the delivery time
Personalised Product a Product which may be modified or adjusted by the Customer to his/her own needs or prepared upon special Order of the Customer, according to his/her preferences
Privacy Policy a document which governs the security of protecting the privacy and processing of Customers’ personal data; The Privacy Policy constitutes an appendix to the Terms and Conditions available at www.dynks.eu /polityka-prywatnosci/
Product handmade bags, backpacks, laptop cases or other products available in the Online Store, which may constitute the object of a Sales Agreement; relevant and specific properties of each Product are presented on a relevant, dedicated subpage of the Store
Registration

 

 

a service provided by electronic means; a procedure completed by the Customer in order to create the Account and possibly to place an Order and make use of certain functions of the Online Store
Sales Agreement a Product sales agreement within the meaning of the Act of 23 April 1964—the Polish Civil Code, concluded between the Seller and the Customer by means of the Store’s sale system in accordance with the provisions of these Terms and Conditions;
Terms and Conditions these terms and conditions of the Online Store; The Terms and Conditions are rendered available free of charge prior to the conclusion of agreements on the website of the Online Store, as well as—upon Customer’s request—in a way which enables the Customer to obtain, copy and record the content of the Terms and Conditions by means of a teleinformatic system.


1. GENERAL PROVISIONS

 1. These Terms and Conditions establish the rules governing the use of the Store, in particular the terms and conditions of using services by electronic means, placing and modifying Orders, filing complaints, making payments and other rights and obligations of the Customer and the Seller.
 2. Any person willing to use the Store must become acquainted with these Terms and Conditions first. Any person who fails to read the Terms and Conditions may not use the Store.
 3. Information included in the Store does not constitute an offer within the meaning of the Act of 23 April 1964—the Polish Civil Code, but an invitation to place offers by the Customers.
 4. The Customer is not allowed to provide any content of unlawful nature and use the Store in a way which hinders or prevents its operation.
 5. In order to use the Store, the Customer has to meet the following minimum technical requirements: a device with the Internet connection, an installed, latest version of the Internet browser: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari, with active JavaScript and cookie support, an active e-mail account. The recommended minimum screen resolution: 1920×1080 pixels.
 6. The agreements are concluded in accordance with Polish law, with a proviso that such choice may not result in a Consumer being deprived of the protection resulting from mandatory provisions of the law applicable in the Consumer’s country of habitual residence.


2.ACCOUNT AND OTHER SERVICES PROVIDED BY ELECTRONIC MEANS

 1. The Store provides Customers with free of charge services provided by electronic means through functionalities of the Store, i.e.: interactive forms, in this the Registration and contact form, Customer’s Account and Cart.
 2. Each of the agreements for provision of services by electronic means may be terminated by the Customer at any time without providing reasons, in the manner as specified here or in further provisions of the Terms and Conditions. The agreements for provision of services by electronic means which consist in the use of form functionalities are concluded for a limited period of time and are dissolved upon sending the form content to the Seller or Store or upon ceasing to use them. The Customer may also resign from the services rendered by means of interactive forms by refraining from using such services.
 3. In order to set up the Account and gain the status of registered Customer, a user has to first complete the Registration procedure.
 4. The Customer completes the Registration procedure via an interactive form available in the Store or by means of Authentication. The Customer is obliged to provide his/her true and up-to-date details and maintain them so the entire time he/she holds the Account. Instead of filling in the form, the Customer may also undergo the Authentication procedure.
 5. Upon confirmation of completion of the Registration procedure sent by the Seller to the Customer’s e-mail address or upon completion of the Authentication, an agreement for provision of the Account operation service by electronic means is concluded between the Customer and the Seller for an unlimited period of time.
 6. The Customer may terminate the agreement for operating the Account at any time with immediate effect, by sending a relevant declaration of intent to the Seller. Termination becomes effective upon receipt of such declaration by the Seller.
 7. In the course of the Registration the Customer sets a password, which then enables him/her to access the Account. The Customer is obliged to protect the password and may not reveal it to third persons. The Account is non-transferable. Instead of entering the password, the Customer may also carry out the Authentication procedure.
 8. The Customer is obliged to update the Account details necessary to execute the Order.


3. ORDER AND SALES AGREEMENT

 1. Orders may be placed by the Customers who have the status of registered and unregistered user of the Store. A non-registered Customer places an Order avoiding the Registration and log-in procedure.
 2. The provisions of this section 3 of the Terms and Conditions also applies to Personalised Products, insofar as section 4 of the Terms and Conditions (dedicated to Personalised Products) states otherwise.
 3. The Customer prepares an Order by virtually adding Products to the Cart. As a result of an effective addition of Products, the number of Products in the Order list is changed. The Order list may be modified in any way, also from the Cart level.
 4. Upon confirmation of selected Products, the Customer indicates in the Order form the payment method, delivery details, as well as contact details or confirms them upon logging in to the Account. Having completed the Order, the Customer confirms it and sends it to the Seller by activating the “Confirm purchase” button.
 5. In the course of placing an Order, until activating the button “Confirm purchase”, the Customer may identify and correct errors in the Order and to modify it through the Store sale system.
 6. After that, the Customer may change the Order, in particular he/she may correct errors in the entered data, until posting the Product through direct and immediate (via phone or e-mail) contact with the Seller.
 7. While placing the Order, the Customer makes the Seller an offer to conclude a Sales Agreement concerning the Products being the object of the Order. Sales Agreement, except for Sales Agreements related to Personalised Products, are concluded by acceptance of the said offer by the Seller upon receipt by the Customer of the confirmation of acceptance of the Order for execution by the Seller.
 8. A Sales Agreement may only be concluded if (a) the Customer makes the relevant payment, (b) there is no error in the Store related to the Product price. If the Customer pays the price but the condition precedent related to error is not met, then the payment is undue and the Seller will reimburse it to the Customer immediately upon crediting it on the bank account, but no later than within one Business Day.
 9. The concluded Sales Agreement is recorded, secured and made available through the Store’s sale system and is sent to the Customer’s e-mail address or in writing to the address indicated by the Customer in the Order. The Customer who placed an Order receives a digital document confirming conclusion of the Agreement along with its content.
 10. The Order Processing Time is maximum 2 (two) Business Days, and in the case of Personalised Products the Order Processing Time is indicated by the Seller in response to the Order. The Order execution is initiated upon making the electronic payment via the online payment system—upon receipt of the confirmation from a payment provider by the Seller.


4. PERSONALISED PRODUCTS

 1. In order to buy a Personalised Product the Customer contacts the Seller by electronic means, in particular by writing to dynks@dynks.eu. Having determined individual features and details of workmanship referring to the Personalised Product, the Customer provides the Seller with delivery and contact details and selects the payment method. The foregoing constitutes an Order for a Personalised Product.
 2. In response to the Order, the Seller confirms the Order Processing Time and provides data for payment or provides a link to payments and sends a summary of the Order.
 3. After that, the Customer may change the Order, in particular he/she may correct errors in the entered data, until the Seller proceeds to work over the Personalised Product, through direct and immediate (via phone or e-mail) contact with the Seller.
 4. While placing the Order, the Customer makes the Seller an offer to conclude a Sales Agreement concerning the Personalised Products. The Sales Agreement is concluded by acceptance by the Seller of the said offer, upon receipt by the Customer of the confirmation that the Order was accepted by the Seller for execution.
 5. Personalisation of a Product may not, in particular, consist in labelling Products with any names, expressions or slogans: a/ which are owned by an entity other than the Seller, b/ which infringe or may infringe the rights to trade marks, other intellectual property rights of third persons or personal interests, c/ which are a pseudonym or name of a well-known person, d/ which are of vulgar, obscene, pornographic, discriminating or defamatory nature, or incite violence or otherwise are contrary to the law or good manners.


5. PRICES AND PAYMENT

 1. The prices provided on the Store pages are gross prices (including any taxes), are expressed in PLN and do not include delivery costs. The total amount of the Order is calculated according to the choices made by the Customer in the Order form or as part of arrangements related to the Personalised Product, in compliance with the rates indicated in the Order.
 2. The binding total price is communicated to the Customer:
  1. for Products—in the Order summary upon sending it to the Seller;
  2. for Personalised Products—in the Order summary sent by the Seller to the Customer.
 3. The Customer may choose one of the following payment methods: (a) a wire transfer to the Seller’s bank account; (b) a wire transfer through an external payment system PayPal operated by PayPal s.a.r.l. with its registered office in Luxembourg, (c) a wire transfer through an external payment system PayU operated by PayU S.A. with its registered office in Poznań.
 4. For each sold Product a bill of sale is issued in the form of a bill or invoice, upon request of the Customer. The accounting document constitutes the confirmation of relevant elements of the placed Order.
 5. The prices and costs provided in the Store may be changed (by virtue of a special offer or sales of Products, or change of prices by the producer or carrier). The terms and conditions pertaining to the Order may not be changed with regard to the Customer who placed an offer in the manner prescribed above prior to a change of prices.
 6. Depending on the destination of the Order delivery, an additional custom duty may be charged. Its amount depends on the provisions applicable in the respective country. Any costs connected with custom duties are to be borne by the Customer.


6. DELIVERY

 1. Orders are delivered by means of a courier mail company (everywhere) or the Polish Post Office (Poczta Polska) (available all over the world, excluding Poland . Delivery via courier mail company on the territory of Poland and via Polish Post Office to other countries is free.
 2. Postal cost are calculated on the basis of prices of delivery as indicated in the Order form or, for a Personalised Product, in the Order. The Customer gives the consent to be charged with delivery costs.
 3. The Product will only be sent upon payment of the amount due for the Order.
 4. The Order delivery time:
  1. within Poland is maximum: a / courier mail company 1-3 working days,
  2. and to other EU states maximum a/ Polish Post Office 7-10 working days, b/ courier mail company 2-6 working days,
  3. while in the case of third countries a/ Polish Post Office 10 working days – 8 weeks, b/ courier mail company 1-9 working days, calculated from the end of the Order Processing Time.
 5. If prior to release of the dispatch it turns out that it has incurred any shortage or damage, then the carrier is obliged to immediately establish the condition of the dispatch and the circumstances of the damage in a report. The carrier should carry out the said actions also upon request of the Customer if he/she claims that the dispatch is broken. The risk of incidental loss of or damage to the Product is transferred to the Customer upon delivering the Product to him/her.


7. COMPLAINTS

 1. The Seller is obliged to deliver the Product free from defects to the Customer. The Seller is liable against the Consumer if the Product has a physical or legal defect (warranty). If the Product is defective, then the Consumer may file a declaration on reducing the price or withdrawing from the Sales Agreement, or demand that the defective Product be replaced with one free from defects or the defect be removed.
 2. Warranty is available to the Consumers only. The Parties, the Customer not being a Consumer and the Seller exclude the warranty for defects against each other.
 3. Complaints on account of warranty should be sent to: Lelechowska 12/16, 02-351 Warsaw or to the e-mail address dynks@dynks.eu. In order to facilitate the complaint procedure, the complained Product should be delivered along with the proof of purchase and complaint notice (i.e. indication of a person filing the complaint, request to handle the complaint with suggested method and indication of the Product defect).
 4. The Seller considers the Consumer’s claim within 14 (fourteen) days. The Seller notifies the Customer on the consideration of the complaint and its result in a letter sent to the address indicated by the Customer in the complaint.
 5. The complaint procedure refers accordingly to the services provided by electronic means by the Seller. Complaints referring to services provided by electronic means may also be sent to the Seller’s e-mail address: dynks@dynks.eu.


8. RETURNS

 1. A Consumer who has concluded a remote agreement may withdraw from such agreement without providing reasons, by filing a relevant declaration in writing within 14 (fourteen) days of: (a) in the case of a Sales Agreement—the date on which the Product was taken in the possession by the Consumer or a third person indicated by him/her other than a carrier; (b) in the case of other agreements—the date of conclusion of the agreement.
 2. If the Consumer files the declaration on withdrawing from the agreement before the Seller accepts his/her offer, then the offer ceases to be effective.
 3. In order to comply with this term, it suffices to send the relevant declaration prior to the lapse of such term. The Customer may use the template of the declaration on withdrawing from the agreement as attached to these Terms and Conditions and enclosed to the Order. It is obligatory for the Customer to use this template.
 4. In the case of withdrawing from the Agreement, the Seller returns to the Consumer any received payments, including the costs of delivery of the objects (with the exclusion of additional costs resulting from the mode of delivery selected by the Consumer other than the cheapest, ordinary delivery mode offered by the Store), immediately, and in each case no later than 14 (fourteen) days of the date on which the Seller was notified on the decision on exercising the right to withdraw from the Agreement.
 5. The Consumer is obliged to return the Product to the Seller immediately, but no later than 14 (fourteen) days of the date of withdrawing from the agreement. In order to comply with the term, it suffices to send the Product back prior to the lapse of such term.
 6. The Consumer is liable for reducing the value of the Product resulting from using it in a way beyond necessary for determining the nature, features and operation of the Product.
 7. The Customer does not enjoy the right to withdraw from an agreement in relation to the agreements mentioned in Article 38 of the Act on consumers’ rights of 30 May 2014, in particular to agreements whose subject matter include non-prefabricated products produced according to specification of a Consumer or serving to satisfy his/her individual needs (Personalised Product).
 8. Direct costs of sending the Product back to the Seller in the case of withdrawing from the remote agreement are charged to the Consumer.


8. NEWSLETTER

The rules regulating the receipt of and resignation from the newsletter service are prescribed in the Terms of Newsletter Service available here.


9. AMENDMENT TO THE TERMS AND CONDITIONS

 1. The Seller may amend these Terms and Conditions due to material reasons, whether legal (change of generally applicable legal provisions related to Sellers’ activity or change of the Seller’s business form) or technical (modernization of the Store infrastructure, change of the Store operation mode).
 2. Registered Customers are notified on any amendment to these Terms and Conditions along with justification by an e-mail sent 7 (seven) days before the effective date of the new wording of the Terms and Conditions. Unregistered Customers are notified on this fact in a message displayed on the Store’s homepage 7 (seven) days before the effective date of the new Terms and Conditions. In this time the Customer must accept the Terms and Conditions again or refuse to accept them.
 3. Any Orders placed prior to the effective date of an amendment to the Terms and Conditions are processed in accordance with the content of the Terms and Conditions as applicable at that date.


10. SPECIFIC PROVISIONS

 1. Customers who are not Consumers are subject to the following provisions: (a) the Seller is not liable for any damage caused to the Customer by unintentional fault, whereby Seller’s liability is limited to actual losses incurred by the Customer, (b) the rights and obligations resulting from the Terms and Conditions are governed exclusively by Polish law, (c) any dispute arising between the Seller and the Customer will be referred to the court with the jurisdiction over Seller’s registered office.

11. FINAL PROVISIONS

 1. Customer’s obligations resulting from the Sales Agreement are satisfied upon payment for the Product and delivery and collection of the Product carried out in accordance with the Order.
 2. Any materials, including graphic elements, layout of such elements, trademarks and other, available in the Store are the object of exclusive rights, in particular they constitute the object of protection under copyrights and industrial property rights. Any use of the materials shared in the Store in any form each time requires consent of the Seller.
 3. A Consumer may take advantage of dispute resolution methods which are alternative to court proceedings (ADR), in particular through mediation, conciliation or arbitration (arbitration court). The list of institutions to which a Consumer may refer for dispute settlement within the frames of ADR is available here.
 4. A consumer may also take advantage of out-of-court means of considering complaints and seeking claims by submitting his/her complaint through the EU ODR online platform available here.
 5. If the Customer resigns from taking advantage from ADR or ODR, any disputes arising out of the Terms and Conditions or Sales Agreements are settled by a common court with the jurisdiction determined with the use of the rules as prescribed by a legal act applicable to the Customer being the Consumer.
 6. The Privacy Policy, available here , is an integral part of these Terms and Conditions.


These Terms and Conditions shall come into effect as of: 16.11.2018

Payments are available via:

PayPal – payment by card (debit, credit) or by funds deposited in your account

PayU – payment by card (debit, credit), electronic transfer, electronic wallets (Apple Pay, Google Pay, Blik, Visa Checkout, Masterpass), traditional transfer.

Traditional transfer

The possible currencies are: Polish zloty, Euro, US dollar, British pound. If your currency is not on the list – keep calm – payment systems will convert from any currency.

Data for traditional transfer:

DYNKS Marta Osowiecka
Lelechowska 12/16, 02-351 Warszawa
04 1160 2202 0000 0003 6179 0847

The bag is made of natural materials that require special care. A few simple tips. If applied they will make the bag’s beauty stay with you for years to come.

Leather:

 • The leather on the purse has been impregnated.
 • Clean it only with a cotton damp cloth, taking care not to get leather too wet. After cleaning, dry thoroughly.
 • Do not use cleaning chemicals.
 • Make sure that the bag is not excessively wet, as it may cause irreversible damage to the color or deform it. It is worth protecting it even during rain. If it comes into contact with water, the bag should be thoroughly dried with a cotton cloth. Do not use a dryer.
 • Avoid carrying heavy items in the bag, as this could cause the leather to stretch.
 • Wipe the leather with a cotton cloth before you make a decision to wear it along with bright-colored clothes. If the bag is wet it may leave a mark on your clothes. It’s absolutely normal for natural leather to do so.

Cork

 • Cork is a natural material, so you should avoid using chemicals to clean it.
 • Clean it with a cotton damp cloth. In addition, you can use a mild soap. Dry with a cotton cloth and leave the cap to dry in a shady place.

Chat on messenger!

Write an e-mail!

Let’s stay in touch. Let me keep you informed on what’s happening here.

By clicking "Subscribe" I declare that I accept the Regulations of the Newsletter and have read a Privacy Policy.

Before sending us your data, be sure to read the Privacy Policy, where you will find information about the administrator of your personal data, your rights, for what purpose your data are processed, for what period, who are the recipients of your data and any other information that pertain to protection of your personal data.

Contact form

By clicking "Send" I declare that I accept and read a Privacy Policy .

Before sending us your data, be sure to read the Privacy Policy, where you will find information about the administrator of your personal data, your rights, for what purpose your data are processed, for what period, who are the recipients of your data and any other information that pertain to protection of your personal data.

 

DYNKS Marta Osowiecka
ul. Lelechowska 12/16 02-351 WARSZAWA
mobile: +48 694168016

Free delivery applies to shipment with DHL within Poland and Polish Post Office around the world.

If you can’t wait for the bag you can choose the DHL courier for an extra charge. That’s the fastest way to have it delievered to your doorstep.

A section for those who are looking for an absolutely unique piece of craft.

If you choose a custom design, it’s always you who makes the decision on every detail.

Worry not – you can count on my advise. I will design and craft what you need especially for you.

Your role is to make sure that the final product meets all your needs. That’s all.

Take a look at the personalized projects that I have created so far.

How does it work?

 1. Fill out the form on this page or write me an email. Or drop me a message on Messenger.
 2. I will prepare a price estimate. If it’s accepted and part of it paid in advance, we proceed to the next step.
 3. I will prepare some sketches. Whenever needed we can discuss all the smallest details.
 4. When you choose one of the proposals, I will start the crafting process.
 5. After two or three weeks, the ready product arrives at your doorstep.
 6. Take care of it, it is created specifically for you. 😉


BackpackHandbagCrossbodyClutchLaptop case


smallmediumbig


LeatherFabricFelt


LeatherFabricFelt


minimalisticeleganton a tripeverydayfor eveningcolorful

By clicking "Send" I declare that I accept and read Privacy Policy .

Before sending us your data, be sure to read the Privacy Policy, where you will find information about the administrator of your personal data, your rights, for what purpose your data are processed, for what period, who are the recipients of your data and any other information that pertain to protection of your personal data.

 

Contacting DYNKS on an individual order is tantamount to asking for an offer. In response, I prepare a valuation and a payment link. After making a sales agreement, I proceed to further work on your order.

Hi, I am so happy that you liked my bag. Each of them was sewn by hand with great care. I hope you will like it. In the meantime, I’m getting into order realty!

 

Marta

Cześć, bardzo się cieszę, że spodobała Ci się moja torebka. Każda z nich została uszyta ręcznie z dużą dbałością. Mam nadzieję, że się polubicie. A tymczasem zabieram się do realizacji zamówienia!

Marta

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Dział dla tych, którzy szukają czegoś absolutnie wyjątkowego.

 

Jeśli wybierzesz projekt na zamówienie, to Ty zadecydujesz o wszystkich szczegółach.

Bez obaw – doradzę. I to ja narysuję i wykonam projekt specjalnie dla Ciebie.

Twoją rolą jest upewnienie się, że ostateczny produkt spełnia wszystkie Twoje potrzeby. Tylko tyle.

To spersonalizowane projekty, które stworzyłam do tej pory.

Jak to działa?

 1. Wypełnij formularz na tej stronie lub napisz do mnie maila. Albo odezwij się na Messengerze.
 2. Ja przygotuję wycenę. Jeśli ją zaakceptujesz i zapłacisz zaliczkę, przechodzimy do kolejnego kroku.
 3. Przygotowuję szkice. Jeśli projekt tego wymaga, rozmawiamy o najdrobniejszych szczegółach.
 4. Gdy zdecydujesz się na którąś z propozycji, zabieram się za szycie. Ręcznie.
 5. Po dwóch, trzech tygodniach gotowy produkt trafia w Twoje ręce.
 6. Dbaj o niego, jest stworzony specjalnie dla Ciebie. 😉

Jeśli akurat jesteś lub planujesz być w Warszawie, możemy umówić się na kawę i porozmawiać o projekcie osobiście.


PlecakTorbaTorebkaEtui na laptopa


małyśredniduży


SkóraTkaninaFilc


SkóraTkaninaFilc


minimalistycznyeleganckina wyprawęna co dzieńwieczorowykolorowy

Klikając “Wyślij” oświadczam, że akceptuję i zapoznałem / zapoznałam się z Polityką Prywatności .

Przed wysłaniem nam swoich danych, koniecznie zapoznaj się z Polityką Prywatności, w której znajdziesz informacje o administratorze Twoich danych osobowych, Twoich prawach, w jakim celu przetwarzane są Twoje dane, przez jaki okres, kim są odbiorcy Twoich danych oraz wszelkie inne informacje, które dotyczą ochrony Twoich danych osobowych.

 

Skontaktowanie się w sprawie zamówienia indywidualnego jest jednoznaczne z zapytaniem ofertowym. W odpowiedzi zwrotnej wysyłam wycenę i link do płatności. Po nawiązaniu umowy sprzedaży przystępuję do dalszej pracy nad Twoim zamówieniem.

Napisz na messenger!

Napisz na maila!

Pozostańmy w kontakcie. Pozwól mi dać Ci znać, gdy stworzę coś nowego.

Klikając “Zapisz się” oświadczam, że akceptuję Regulamin Newslettera i zapoznałem / zapoznałam się z Polityką Prywatności.

Przed wysłaniem nam swoich danych, koniecznie zapoznaj się z Polityką Prywatności, w której znajdziesz informacje o administratorze Twoich danych osobowych, Twoich prawach, w jakim celu przetwarzane są Twoje dane, przez jaki okres, kim są odbiorcy Twoich danych oraz wszelkie inne informacje, które dotyczą ochrony Twoich danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Klikając “Wyślij” oświadczam, że akceptuję i zapoznałem / zapoznałam się z Polityką Prywatności .

Przed wysłaniem nam swoich danych, koniecznie zapoznaj się z Polityką Prywatności, w której znajdziesz informacje o administratorze Twoich danych osobowych, Twoich prawach, w jakim celu przetwarzane są Twoje dane, przez jaki okres, kim są odbiorcy Twoich danych oraz wszelkie inne informacje, które dotyczą ochrony Twoich danych osobowych.

DYNKS Marta Osowiecka
ul. Lelechowska 12/16 02-351 WARSZAWA
tel: +48 694168016

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.dynks.eu

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Marta Osowiecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DYNKS Marta Osowiecka, pod adresem: ul. Lelechowska 12 lok. 16, 02-351 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7010873503, REGON 381515000.

Kontakt i sposób porozumiewania się z między Sprzedawcą a Klientem:

 • mailowo: dynks@dynks.eu
 • listownie: ul. Lelechowska 12 lok 16, 02-51 Warszawa
 • telefonicznie: +48691468016 (czynny w Dni Robocze od godz. 09:00 do godz. 15.00)
DEFINICJE
Czas Realizacji Zamówienia czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy
Dni Robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej)
Klient podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usług Sklepu lub zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta lub o Kliencie i dokumentacja związana z jego Zamówieniami
Koszyk usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia
Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem www.dynks.eu/regulamin/
Regulamin niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
Rejestracja usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego
Sklep Internetowy

(Sklep)

serwis internetowy dostępny pod adresem www.dynks.eu, z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary
Towar ręcznie robione torby, plecaki, etui na laptopy lub inny produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu
Towar Personalizowany Towar, który może zostać zmieniony lub dostosowany przez Klienta do jego własnych potrzeb lub stworzony na specjalne Zamówienie Klienta, według jego preferencji
Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu
Uwierzytelnienie zewnętrzna usługa umożliwiająca założenie i uzyskanie dostępu do Konta, np. poprzez portale mediów społecznościowych jak np.: Facebook lub Google
Zamówienie oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 15.00


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. Osoba, która nie zapoznała się z Regulaminem, nie może korzystać ze Sklepu.
 3. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
 5. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari; z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920×1080 pikseli.
 6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu.


2.KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, Konta Klienta oraz Koszyka.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszej części Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używani Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji.
 4. Klient dokonuje Rejestracji za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego w Sklepie lub za pośrednictwem Uwierzytelnienia. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz utrzymywać je w takim stanie przez cały okres posiadania Konta. Zamiast wypełnienia formularza Klient może dokonać Uwierzytelnienia.
 5. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysyłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta lub z chwilą dokonania Uwierzytelnienia, zostaje między Klientem a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.
 7. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Zamiast wprowadzania hasła Klient może dokonać Uwierzytelnienia.
 8. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.


3. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem Rejestracji i logowania.
 2. Postanowienia niniejszego pkt 3. Regulaminu mają zastosowanie również do Towarów Personalizowanych, o ile pkt 4. Regulaminu (dedykowany Towarom Personalizowanym) nie stanowi inaczej.
 3. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, również z poziomu Koszyka.
 4. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia sposób płatności, dane do dostawy, a także dane kontaktowe lub potwierdza je po zalogowaniu się na Konto. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 6. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem Umowy Sprzedaży Towarów Personalizowanych, następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 8. Warunkiem zawieszającym zawarcia Umowy Sprzedaży jest (a) uiszczenie płatności przez Klienta, (b) brak błędu w Sklepie dotyczącego ceny Towaru. Jeżeli Klient uiścił płatność, a nie został spełniony warunek zawieszający dotyczący błędu, płatność jest nienależna i Sprzedawca zwróci ją Klientowi niezwłocznie od jej zaksięgowania na rachunku bankowym, nie później jednak niż w terminie jednego dnia roboczego.
 9. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.
 10. Czas Realizacji Zamówienia, wynosi do 2 (dwa) Dni Roboczych, zaś w przypadku Towarów Personalizowanych, Czas Realizacji Zamówienia jest wskazywany przez Sprzedawcę w odpowiedzi na Zamówienie. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatność elektroniczna za pośrednictwem internetowego systemu płatności – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.


4. TOWARY PERSONALIZOWANE

 1. W celu zakupu Towaru Personalizowanego, Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, w szczególności pisząc na adres e-mail dynks@dynks.eu. Po ustaleniu cech indywidualnych oraz szczegółów wykonania dotyczących Towaru Personalizowanego, Klient przekazuje Sprzedawcy dane do dostawy, a także dane kontaktowe oraz dokonuje wyboru sposobu płatności. Niniejsze stanowi Zamówienie Towaru Personalizowanego.
 2. W odpowiedzi na Zamówienie, Sprzedawca potwierdza Czas Realizacji Zamówienia oraz udostępnia dane do płatności lub podaje link do płatności oraz przesyła podsumowanie Zamówienia.
 3. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili rozpoczęcia wykonywania Towaru Personalizowanego przez Sprzedawcę, poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Składając ww. Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru Personalizowanego. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 5. Personalizacja Towaru nie może polegać w szczególności na umieszczaniu na Towarach nazw, nazwisk, wyrażeń, haseł: a/ których właścicielem jest innym podmiot niż Sprzedawca, b/ które naruszają lub mogą naruszać prawa do znaków towarowych, inne prawa własności intelektualnej osób trzecich lub dobra osobiste, c/ które stanowią pseudonim lub imię i nazwisko osoby powszechnie znanej, d/ które mają charakter wulgarny, obsceniczny, pornograficzny, nawołujący do przemocy, dyskryminujący, zniesławiający lub inny niezgody z prawem lub dobrymi obyczajami charakter.


5. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia lub w ramach ustaleń dotyczących Towaru Personalizowanego, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Zamówieniu.
 2. Wiążąca i łączna cena wskazywana jest Klientowi:
  1. w przypadku Towarów – w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania przez Klienta do Sprzedawcy;
  2. w przypadku Towarów Personalizowanych – w podsumowaniu Zamówienia przesyłanym przez Sprzedawcę Klientowi.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy; (b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal s.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu, (c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci rachunku lub faktury, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 5. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 6. W zależności od miejsca przeznaczenia dostawy Zamówienia, istnieje możliwość naliczenia dodatkowej opłaty celnej. Jej wysokość jest uzależniona od przepisów obowiązujących w danym kraju. Wszelkie koszty związane z należnościami celnymi pokrywa Klient.


6. DOSTAWA

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (dostępne na całym świecie) lub Poczty Polskiej (dostępne na całym świecie, wyłączając Polskę). Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na terytorium Polski oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej w pozostałych krajach jest bezpłatna.
 2. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia lub w Zamówieniu dotyczącym Towaru Personalizowanego. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
 3. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie.
 4. Czas dostarczenia Zamówienia:
  1. na terytorium Polski trwa do: a/ firma kurierska 1-3 dni robocze
  2. a na terytorium pozostałych państw Unii Europejskiej do: a/Poczta Polska 7-10 dni roboczych, b/ firma kurierska 2-6 dni roboczych ,
  3. natomiast w przypadku państw trzecich: a/ Poczta Polska 10 dni roboczych – 8 tygodni, b/firma kurierska 1-9 dni roboczych
   liczonych od dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.
 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.


7. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: DYNKS Marta Osowiecka Lelechowska 12/16, 02-351 Warszawa lub na adres e-mail dynks@dynks.eu. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Towaru).
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: dynks@dynks.eu


8. ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Towar Personalizowany).
 8. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument


9. NEWSLETTER

Zasady otrzymania i rezygnacji z usługi newslettera zostały określone w Regulaminie Newslettera, który znajduje się tutaj.


10. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawcy lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu, zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu).
 2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.


11. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, stosuje się do niech szczególne, następujące postanowienia: (a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej, oraz odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat, (b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (c) spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenia oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się tutaj.
 4. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj.
 5. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów Sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu Konsumentem akcie prawnym.
 6. Polityka Prywatności znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Data wejście Regulaminu w życie: 16.11.2018r.

Torebka została wykonana z naturalnych materiałów, które wymagają szczególnej pielęgnacji. To kilka prostych wskazówek, dzięki którym Twoja torebka możliwie długo będzie wyglądać tak, jak w dniu, w którym się poznałyście.

Skóra:

 • Skóra na torebce została zaimpregnowana.
 • Czyścić wyłącznie bawełnianą nawilżoną ściereczką uważając, by zbytnio nie zamoczyć skóry. Po wyczyszczeniu dokładnie wysuszyć.
 • Nie używać środków chemicznych do czyszczenia.
 • Uważać, by torebka nie została nadmiernie zamoczona, gdyż może to spowodować jej nieodwracalne przebarwienia lub deformacje. Warto chronić ją nawet w czasie deszczu. Jeśli dojdzie do kontaktu z wodą torebkę należy dokładnie wysuszyć bawełnianą ściereczką, nie korzystać z suszarki.
 • Unikać noszenia w torebce ciężkich przedmiotów, gdyż mogłoby to spowodować rozciągnięcie skóry.
 • Przed kontaktem torebki z jasnymi ubraniami należy przetrzeć skórę bawełnianą ściereczką. Unikać noszenia torebki do jasnych ubrań w czasie deszczu, gdyż może to skutkować ich zafarbowaniem.

Korek

 • Korek jest  materiałem naturalnym, dlatego należy unikać stosowania do jego czyszczenia chemicznych substancji.
 • Zabrudzenia czyścić bawełnianą wilgotną ściereczką. Dodatkowo można użyć łagodnego mydła.Nadmiar wody usunąć, wysuszyć bawełnianą ściereczką i pozostawić korek do samoistnego wyschnięcia w zacienionym miejscu.

Towar można zwrócić bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, zgodnie z procedurą przedstawioną w regulaminie.

Towar proszę odesłać na adres: DYNKS Marta Osowiecka, Lelechowska 12/16, 02-351 Warszawa. Proszę pamiętać, że zwracany towar musi pozostać w stanie nienaruszonym, z oryginalnymi metkami, rachunkiem oraz formularzem zwrotu.
Przy zwrotach w przeciągu jednego dnia od otrzymania towaru zwracane są koszta towaru oraz przesyłki. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

Zwrotom nie podlegają produkty stworzone na indywidualne zamówienie.

Bezpłatna dostawa dotyczy przesyłek kurierskich DHL w obrębie Polski oraz przesyłek pocztowych (Poczta Polska) na całym świecie.

Jeśli chcesz otrzymać swoją torebkę szybciej, za dodatkową opłatą możesz wybrać kuriera DHL, który dostarczy paczkę w dowolne miejsce na świecie.

Dostępne są płatności przez:

PayPal – płatność kartą (debetowa, kredytowa) lub za pomocą środków zgromadzonych na koncie.

PayU – płatność kartą (debetowa, kredytowa), przelew elektroniczny, portfele elektroniczne (Apple Pay, Google Pay, Blik, Visa Checkout, Masterpass), przelew tradycyjny.

Przelew tradycyjny

Możliwe waluty do wyboru to: polski złoty, euro i dolar amerykański. Jeśli wśród nich nie ma waluty, którą chcesz zapłacić – nie martw się, systemy płatności dokonają konwersji z każdej waluty.

Dane do przelewu tradycyjnego:

DYNKS Marta Osowiecka
Lelechowska 12/16, 02-351 Warszawa
04 1160 2202 0000 0003 6179 0847

Your basket is currently empty.

Return to shop

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu Internetowego DYNKS z dnia 16.11.2018 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka Prywatności ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. Marta Osowiecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DYNKS Marta Osowiecka pod adresem: ul. Lelechowska 12 lok. 16, 02-351 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7010873503, REGON 381515000
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: dynks@dynks.eu


2. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu IP komputera, NIP, danych zbieranych przez Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel oraz innych danych koniecznych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę. Charakter usług świadczonych przez Sprzedawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę, w szczególności uniemożliwi założenie Konta oraz wykonanie Umowy Sprzedaży.
 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną, realizacji Umów Sprzedaży, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie w związku z Umową Sprzedaży lub usługami świadczonymi drogą elektroniczną – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. działań marketingowych Sprzedawcy – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim, lub dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów i sposobu korzystania ze Sklepu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.
  5. w przypadku zapytań wysyłanych Sprzedawcy – w celu obsługi zapytania nadawcy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o naruszeniu przez Klienta postanowień Regulaminu lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie ze Sklepu), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.


3. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie danej usługi drogą elektroniczną (np. prowadzenia Konta), a po zakończeniu umowy lub usługi, przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych.
 2. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe Klienta będą przetwarzane do momenty wycofania zgody lub wyrażenia przez niego sprzeciwu, a następnie będą jedynie przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami podmiotu danych.
 3. Po wyżej wskazanym czasie, dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.


4. TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Sprzedawca będzie przekazywał dane do krajów trzecich, tj. Poza Europejski Obszar Gospodarczy: do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji z dnia 12 lipca 2016 r. Wprowadzającej tzw. Tarczy Prywatności (w ramach tej decyzji dane będą przekazywane wyłącznie certyfikowanym podmioty, w wyniku których podmioty te są zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych), a także do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, na mocy których podmioty, które otrzymają te dane, będą zobowiązane do ich odpowiedniego zabezpieczenia.


5. PROFILOWANIE

 1. Sprzedawca będzie również dokonywał profilowania, w celach marketingowych, badania rynku, ulepszania usług oraz Sklepu internetowego, poprzez analizę zachowań Klientów w ramach Sklepu, w celu dostosowania Sklepu do preferencji Klientów. Skutkiem takiego profilowania będzie dokonywanie automatycznej oceny jakimi Towarami może być zainteresowany Klient, w również w ramach strony internetowej Sklepu Sprzedawcy, a także wyświetlanie spersonalizowanych reklam Towarów. Jednocześnie skutkiem profilowania dokonywanego przez Sprzedawcę nie będzie podejmowanie wobec Klienta decyzji wywołujących wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływające.
 2. Klient może w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciwko takiemu profilowaniu wysyłając e-mail na adres dynks@dynks.eu


6. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży następującym podmiotom: firmie hostingowej utrzymującej Sklep, firmie świadczącej usługi księgowe na rzecz Sprzedawcy, firmie zapewniającej usługi poczty elektronicznej, dostawcy systemu płatności, kancelarii prawnej oraz firmie realizującej przesyłki kurierskie.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Każdy podmiot, któremu Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Klienta, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.


7. PRAWA KLIENTÓW W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Każdy Klient ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Sprzedawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę na temat Klientów, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Sprzedawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Sprzedawcę do organu nadzorczego (h) uzyskania kopii danych lub informacji o miejscu udostępnienia danych.
 2. Powyższe prawa, z zastrzeżeniem złożenia skargi na Sprzedawcę do organu nadzorczego, Klient może wykonywać pisząc na adres administratora dynks@dynks.eu


8. INNE DANE

 1. Sklep Internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem Internetowym. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.


9. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Sprzedawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Sprzedawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów.
 3. Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.


10. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Sklepu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep Internetowy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Sprzedawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfiguracje usługi. Przede wszystkim Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu.
 7. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takich jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Sklepu Internetowego; analiz i badań oglądalności, liczby kliknięć i ścieżki poruszenia się po stronie, liczby i częstotliwości odwiedzających Sklep, prowadzenia statystyk; świadczenia usług reklamowych.
 8. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
Google Tag Manager Kontrola i zarządzanie kodami zamieszczonymi na stronie internetowej
Google Analytics Analiza ruchu i zachowań na stronie internetowej Sklepu
Facebook Pixel Analiza ruchu na stronie internetowej Sklepu oraz wyświetlanie reklam Sklepu na portalu Facebook użytkownikom portalu internetowego Facebook, którzy wykazali zainteresowanie ofertą Sklepu lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub towarami określone na podstawie odwiedzanych stron internetowych)
 1. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 16.11.2018 r.


CAVALIER
limited edition

5 bags in stock

Simple elegance

Cavalier fulfills my dream of simplicity in an elegant form.

I crafted 30 numbered pieces. I will never create the thirty-first one.

Practical design

I believe in practical design. Cavalier is my idea of ​​perfect proportions, elegance and simplicity.

Materials

Leather and cork create a simple form with a minimum number of stitches.

I have personally picked all the materials so I can be confident of their quality.

Handmade

Each seam has been hand-sewn. I know every rivet, thread and knot of each of these bags.

So when I’m selling them, I know I’m giving you my best project.

Voici un exemple de page. Elle est différente d’un article de blog, en cela qu’elle restera à la même place, et s’affichera dans le menu de navigation de votre site (en fonction de votre thème). La plupart des gens commencent par écrire une page « À Propos » qui les présente aux visiteurs potentiels du site. Vous pourriez y écrire quelque chose de ce tenant :

Bonjour ! Je suis un mécanicien qui aspire à devenir un acteur, et ceci est mon blog. J’habite à Bordeaux, j’ai un super chien qui s’appelle Russell, et j’aime la vodka-ananas (ainsi que perdre mon temps à regarder la pluie tomber).

…ou bien quelque chose comme cela :

La société 123 Machin Truc a été créée en 1971, et n’a cessé de proposer au public des machins-trucs de qualité depuis cette année. Située à Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, 123 Machin Truc emploie 2 000 personnes, et fabrique toutes sortes de bidules super pour la communauté bouzemontoise.

Étant donné que vous êtes un nouvel utilisateur ou une nouvelle utilisatrice de WordPress, vous devriez vous rendre sur votre tableau de bord pour effacer la présente page, et créer de nouvelles pages avec votre propre contenu. Amusez-vous bien !

Everything You Need
to Start Selling Online Beautifully

3 Minutes Setup — Reliable Updates — Low Maintenance
Envato Elite Author Customer Service from Get Bowtied.

Black & Neutral
Lookbook

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher wayfarers pug.

Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape.

Refresh your look with these quality pieces
from the Spring-Summer 2017 Collection

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher wayfarers pug. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape.

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher.

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher wayfarers pug. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape.

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher.

Shop These Looks

Coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato.

Shop These Looks

I am text block. Click edit button to change this text.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

COMING SOON

The Neutrals

Discover Our Brand

Keep scrolling or click the baners below for shortcuts

Recent Arrivals

Add our new arrivals to your weekly lineup.

2018 Product Lineup

Browse Categories

Clearance Sales
Up to 70% Off. All Sales are Final!

Last chance to take advantage of our discounts!

Fall-Winter Clearance Sales

All Sale Items are Final Sale / Free Shipping on All Orders

How To Nail The Summer-Style

Where to go and what to wear on holiday?

New In Spring Wear

Discover new ways to dress this spring with a selection of the best designer jackets.

Recent Products

Add our new arrivals to your weekly lineup.

Winter 17/18 Collection

Street art salvia irony wolf waistcoat actually lomo meh fap jean shorts.

Popular This Week

Street art salvia irony wolf waistcoat actually lomo meh fap jean shorts.

Read
The Blog

Follow Our Store
On Instagram

* Demonstrating a YouTube Video Background

La croix blog
sriracha distillery

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher.

La croix blog
sriracha distillery

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher.

La croix blog
sriracha distillery

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher.

La croix blog
sriracha distillery

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher.

La croix blog
sriracha distillery

Now that we know who you are, I know who I am. I’m not a mistake! It all makes sense! In a comic, you know how you can tell who the arch-villain’s going to be? He’s the exact opposite of the hero. And most times they’re friends, like you and me! I should’ve known way back when… You know why, David? Because of the kids. They called me Mr Glass.

Colombian
Roasted Cofee

La croix blog
sriracha distillery

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher.

La croix blog
sriracha distillery

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher.

La croix blog
sriracha distillery

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher.

La croix blog
sriracha distillery

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher.

Roasted Coffee

Roasted CoffeeLa croix blog sriracha,
distillery ugh small batch retro literally coloring boo.

We are a small
manufacturing studio.

OUR STORES

Edison bulb butcher wayfarers pug. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape. La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally.

CONTACT

3166 Broaddus Maple Court Avenue,
Madisonville KY 42431,
United States of America

Phone: +1 123456 7893
Email: hello@yourwebsite.com

SOME WORDS ABOUT ME

I am a product designer
and shop owner

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher wayfarers pug. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape. La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin.

Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape. La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher wayfarers pug. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape.

Edison bulb butcher wayfarers pug. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape. La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin.

We are
Shopkeepers

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher wayfarers pug. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape. La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally.

Highest Dedication
to Craftmanship

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher wayfarers pug. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape.

La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally coloring book disrupt iceland migas austin gochujang affogato. Edison bulb butcher wayfarers pug. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape.

Trying out a quote highest dedication to craftmanship just throwing random words hoping it looks fine

— MARTIN SHOPKEEPER
OUR STORES

Edison bulb butcher wayfarers pug. Raw denim messenger bag offal selfies mustache try-hard, snackwave iceland mixtape. La croix blog sriracha, distillery ugh small batch retro literally.

CONTACT

3166 Broaddus Maple Court Avenue,
Madisonville KY 42431,
United States of America

Phone: +1 123456 7893
Email: hello@yourwebsite.com

We are looking forward to hearing from you

3166 Broaddus Maple Court Avenue,
Madisonville KY 42431,
United States of America

Retail Partnerships

Street art salvia irony wolf waistcoat actually hello@yourwebsite.com

Press & Marketing

Street art salvia irony wolf waistcoat actually hello@yourwebsite.com

Careers

Street art salvia irony wolf waistcoat actually hello@yourwebsite.com

Contact us for any further questions, possible projects
and business partnerships

Let’s have a chat!

Telephone: 987.654.3210
Fax: 012.345.6789

Visit our location

17 Princess Road, London
Greater London, NW1 8JR, UK

Looking for a career?

Commodo ad sint hashtag,
voluptate consequat vero veniam.

Coming Soon

Visit our Store!

3166 Broaddus Maple Court Avenue,
Madisonville KY 42431,
United States of America

FEATURED COLLECTION

Ten Best Selling
Items This Month

WOMEN’S COLLECTION

The Rebel
Chic Look

FALL SALES

Rainy Days

Supersize
Your Wardrobe

SS2017 READY-TO-WEAR COLLECTION

Shop These Looks

You probably don’t have anything to wear anyway

Jacket, $34,35, Jaeger
Beanie, $29.79, Rokit
Tshirt, $767,79, Michel Missoni
Jeans, $75.35, Guess
Tights, $25.75, Levante
Shoes, $128.14, Walkers

I have nothing to wear anyway

I am text block. Click edit button to change this text.

Grooming
Best Sellers

The Classic
Gentleman

Austin selfies plaid jean shorts seitan

Essential
Barber Supplies

Kale chips cliche skateboard Neutra hoodie

How to
Manscape

Small batch Blue Bottle pork belly

How to
Style a Quiff

Shabby chic put a bird on it gastropub beard

A skateboard Neutra you probably haven’t heard of them. XOXO organic freegan, twee iPhone tofu forage Helvetica readymade umami health goth. Twee normcore meditation bicycle rights Godard paleo messenger bag vinyl, Neutra keytar American Apparel. Flexitarian plaid keffiyeh vegan. Try-hard tofu irony Tonx. Umami art party fingerstache, yr street art locavore plaid Etsy. Tote bag sustainable food truck ugh Intelligentsia.

Helvetica readymade umami health goth. Twee normcore meditation bicycle rights Godard paleo messenger bag vinyl, Neutra keytar American Apparel. Flexitarian plaid keffiyeh vegan mumblecore something else. Try-hard tofu irony Tonx. Umami art party fingerstache, yr street art locavore plaid Etsy. Tote bag sustainable food truck ugh Intelligentsia.

FEATURED COLLECTION

Best Selling Products
This Season

Complimentary shipping and returns on all orders

10

Ripped Jeans

A few things to keep in mind when going the extra mile

09

The Coziest Jumper

You don’t even have to be a steampunk enthusiast

08

The Jeans Piece

A few things to keep in mind when going the extra mile

07

Fall Must-Haves

Fashion-forward items any man should have

06

Brown Gloves

A few things to keep in mind

05

Brown Shoes

A few things to keep in mind

04

Brown Beanie

A few things to keep in mind

03

Black Jumper

A few things to keep in mind when going the extra mile

02

Cozy Inside &
Out

A few things to keep in mind when going the extra mile

01

Tredy Rain Boots

Shopping Information

What Shipping Methods Are Available?

Ex Portland Pitchfork irure mustache. Neutra fap before they sold out literally Williamsburg. Aliquip ugh bicycle rights actually mlkshk, seitan squid craft beer tempor. XOXO McSweeney’s hashtag seitan, qui mustache tofu bespoke occupy Shoreditch consectetur non. 

How Long Will It Take To Get My Package?

Swag slow-carb quinoa VHS typewriter pork belly brunch, paleo single-origin coffee Wes Anderson. Flexitarian Pitchfork forage, literally paleo fap pour-over. Wes Anderson Pinterest YOLO fanny pack meggings, deep v XOXO chambray sustainable slow-carb raw denim church-key fap chillwave Etsy. +1 typewriter kitsch, American Apparel tofu Banksy Vice.

Do You Ship Internationally?

Hoodie tote bag mixtape tofu. Typewriter jean shorts wolf quinoa, messenger bag organic freegan cray. Paleo Tumblr Wes Anderson photo booth. Kale chips Truffaut Williamsburg, hashtag fixie Pinterest raw denim chambray drinking vinegar Carles street art Bushwick gastropub. Wolf Tumblr paleo church-key. Plaid food truck Echo Park YOLO bitters hella, direct trade Thundercats leggings quinoa before they sold out.

What Shipping Methods Are Available?

Neutra fap before they sold out literally Williamsburg. Aliquip ugh bicycle rights actually mlkshk, seitan squid craft beer tempor. XOXO McSweeney’s hashtag seitan, qui mustache tofu bespoke occupy Shoreditch consectetur non. Ex Portland Pitchfork irure mustache.

Payment Information

What Payment Methods Are Accepted?

Fashion axe DIY jean shorts, swag kale chips meh polaroid kogi butcher Wes Anderson chambray next level semiotics gentrify yr. Voluptate photo booth fugiat Vice. Austin sed Williamsburg, ea labore raw denim voluptate cred proident mixtape excepteur mustache. Twee chia photo booth readymade food truck, hoodie roof party swag keytar PBR DIY.

Is Buying On-Line Safe?

Art party authentic freegan semiotics jean shorts chia cred. Neutra Austin roof party Brooklyn, synth Thundercats swag 8-bit photo booth. Plaid letterpress leggings craft beer meh ethical Pinterest.

Orders and Returns

How do I place an Order?

Keytar cray slow-carb, Godard banh mi salvia pour-over. Slow-carb Odd Future seitan normcore. Master cleanse American Apparel gentrify flexitarian beard slow-carb next level. Raw denim polaroid paleo farm-to-table, put a bird on it lo-fi tattooed Wes Anderson Pinterest letterpress. Fingerstache McSweeney’s pour-over, letterpress Schlitz photo booth master cleanse bespoke hashtag chillwave gentrify.

Do I need an account to place an order?

Thundercats swag 8-bit photo booth. Plaid letterpress leggings craft beer meh ethical Pinterest. Twee chia photo booth readymade food truck, hoodie roof party swag keytar PBR DIY. Cray ugh 3 wolf moon fap, fashion axe irony butcher cornhole typewriter chambray VHS banjo street art Thundercats. Gastropub selvage mlkshk swag, 8-bit 3 wolf moon.

Who should I to contact if I have any queries?

Fashion axe DIY jean shorts, swag kale chips meh polaroid kogi butcher Wes Anderson chambray next level semiotics gentrify yr. Voluptate photo booth fugiat Vice. Austin sed Williamsburg, ea labore raw denim voluptate cred proident mixtape excepteur mustache.

How Can I Cancel Or Change My Order?

Plaid letterpress leggings craft beer meh ethical Pinterest. Art party authentic freegan semiotics jean shorts chia cred. Neutra Austin roof party Brooklyn, synth Thundercats swag 8-bit photo booth.

How Do I Track My Order?

Keytar cray slow-carb, Godard banh mi salvia pour-over. Slow-carb Odd Future seitan normcore. Master cleanse American Apparel gentrify flexitarian beard slow-carb next level. Raw denim polaroid paleo farm-to-table, put a bird on it lo-fi tattooed Wes Anderson Pinterest letterpress. Fingerstache McSweeney’s pour-over, letterpress Schlitz photo booth master cleanse bespoke hashtag chillwave gentrify. Pour-over Austin skateboard, street art irony roof party Shoreditch.

How Can I Return a Product?

Kale chips Truffaut Williamsburg, hashtag fixie Pinterest raw denim chambray drinking vinegar Carles street art Bushwick gastropub. Wolf Tumblr paleo church-key. Plaid food truck Echo Park YOLO bitters hella, direct trade Thundercats leggings quinoa before they sold out. You probably haven’t heard of them wayfarers authentic umami drinking vinegar Pinterest Cosby sweater, fingerstache fap High Life.

Marilyn
Davis

Fashion Designer

I’m a freelance fashion designer who specialises in print designs and combining fabrics. My designs have been sold all over Europe and the USA and I have worked with some of the biggest designers in the industry.

I’m also currently working with a big supermarket to develop a gorgeous, yet affordable, range of beautifully printed key pieces that no women’s wardrobe should be without!

GENERAL INQUIRIES

De Vliegerstraat 128
3021 ZM  Rotterdam

PRESS & MEDIA

803 Jasmin Tunnel Suite
3021 ZM Rotterdam

Mack Harter

Fashion Designer

I’m a fashion designer who specialises in print designs and combining fabrics. My designs have been sold all over Europe and the USA and I have worked with some of the biggest designers in the industry.

I’m also currently working with a big supermarket to develop a gorgeous, yet affordable, range of beautifully printed key pieces that no women’s wardrobe should be without!

M. Harter

GENERAL INQUIRIES

De Vliegerstraat 128
3021 ZM  Rotterdam

PRESS & MEDIA

De Vliegerstraat 128
3021 ZM  Rotterdam

To track your order please enter your Order ID in the box below and press the "Track" button. This was given to you on your receipt and in the confirmation email you should have received.

Your basket is currently empty.

Return to shop


CAVALIER
limited edition

Pozostała 1 sztuka

Prosta elegancja

Cavalier jest spełnieniem mojego marzenia o prostocie w eleganckiej formie.

Ręcznie stworzyłam 30 numerowanych sztuk.
Nie stworzę trzydziestej pierwszej.

Praktyczny design

Wierzę w praktyczny design. Cavalier to moje wyobrażenie idealnych proporcji, elegancji i prostoty.

Materiały

Skóra i korek tworzą prostą formę z minimalną ilością szwów.

Własnoręcznie wybrałam wszystkie materiały, by być pewna ich jakości.

Ręczne wykonanie

Każdy szew został przeszyty ręcznie.
Znam każdy nit, nitkę i zagłębienie każdej z tych torebek.

Sprzedając je wiem, że oddaję Wam mój najlepszy projekt.